חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (18.10.12) - גרסה חדשה: PHP 5.4.8 and PHP 5.3.18 released

(18.10.12) - גרסה חדשה: PHP 5.4.8 and PHP 5.3.18 released

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


להורדה:
לינוקס: http://www.php.net/downloads.php
ווינדוס (Windows binaries): http://windows.php.net/download/

מה חדש: (Version 5.4.8: 18-October-2012)

■CLI server
■Changed response to unknown HTTP method to 501 according to RFC.
■Support HTTP PATCH method.
■Core
■Added optional second argument for assert() to specify custom message.
■Support building PHP with the native client toolchain.
■Added --offline option for tests.
■Fixed bug #63162 (parse_url does not match password component).
■Fixed bug #63111 (is_callable() lies for abstract static method).
■Fixed bug #63093 (Segfault while load extension failed in zts-build).
■Fixed bug #62976 (Notice: could not be converted to int when comparing some builtin classes).
■Fixed bug #62955 (Only one directive is loaded from "Per Directory Values" Windows registry).
■Fixed bug #62907 (Double free when use traits).
■Fixed bug #61767 (Shutdown functions not called in certain error situation).
■Fixed bug #60909 (custom error handler throwing Exception + fatal error = no shutdown function).
■Fixed bug #60723 (error_log error time has changed to UTC ignoring default timezone).
■cURL
■Fixed bug #62085 (file_get_contents a remote file by Curl wrapper will cause cpu Soaring).
■Date
■Fixed bug #62896 ("DateTime->modify('+0 days')" modifies DateTime object)
■Fixed bug #62561 (DateTime add 'P1D' adds 25 hours).
■DOM
■Fixed bug #63015 (Incorrect arginfo for DOMErrorHandler).
■FPM
■Fixed bug #62954 (startup problems fpm / php-fpm).
■Fixed bug #62886 (PHP-FPM may segfault/hang on startup).
■Fixed bug #63085 (Systemd integration and daemonize).
■Fixed bug #62947 (Unneccesary warnings on FPM).
■Fixed bug #62887 (Only /status?plain&full gives "last request cpu").
■Fixed bug #62216 (Add PID to php-fpm init.d script).
■OpenSSL
■Implemented FR #61421 (OpenSSL signature verification missing RMD160, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512).
■SOA
■Fixed bug #50997 (SOAP Error when trying to submit 2nd Element of a choice).
■SPL
■Bug #62987 (Assigning to ArrayObject[null][something] overrides all undefined variables).
■mbstring
■Allow passing null as a default value to mb_substr() and mb_strcut(). Patch by Alexander Moskaliov via GitHub PR #133.
■Filter extension
■Bug #49510: Boolean validation fails with FILTER_NULL_ON_FAILURE with empty string or false.
■Socket
■Fixed bug #63000 (MCAST_JOIN_GROUP on OSX is broken, merge of PR 185 by Igor Wiedler).

 


מה חדש: (Version 5.3.18: 18-October-2012)

 

■Core
■Fixed bug #63111 (is_callable() lies for abstract static method).
■Fixed bug #63093 (Segfault while load extension failed in zts-build).
■Fixed bug #62976 (Notice: could not be converted to int when comparing some builtin classes).
■Fixed bug #61767 (Shutdown functions not called in certain error situation).
■Fixed bug #61442 (exception threw in __autoload can not be catched).
■Fixed bug #60909 (custom error handler throwing Exception + fatal error = no shutdown function).
 ■cURL
 ■Fixed bug #62085 (file_get_contents a remote file by Curl wrapper will cause cpu Soaring).
 ■FPM
 ■Fixed bug #62954 (startup problems fpm / php-fpm).
■Fixed bug #62886 (PHP-FPM may segfault/hang on startup).
■Fixed bug #63085 (Systemd integration and daemonize).
■Fixed bug #62947 (Unneccesary warnings on FPM).
■Fixed bug #62887 (Only /status?plain&full gives "last request cpu").
■Fixed bug #62216 (Add PID to php-fpm init.d script).
 ■Intl
 ■Fix bug #62915 (defective cloning in several intl classes).
 ■SOA
 ■Fixed bug #50997 (SOAP Error when trying to submit 2nd Element of a choice).
 ■SPL
 ■Bug #62987 (Assigning to ArrayObject[null][something] overrides all undefined variables).