חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (16.3.13) - גרסה חדשה: Directadmin 1.43.0

(16.3.13) - גרסה חדשה: Directadmin 1.43.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.directadmin.com/versions.php?version=1.430000

מה חדש:
Backup and restore the MySQL character set (collation) [feature] 
CMD_API_ADDITIONAL_DOMAINS to include type [feature]
Ability to link an IPv6 or LAN IP to another IP (SKINS) [feature]
Ability to tell DA not to wrap dns values [feature]
named.db to support template scripting [feature]
Ability to clear forwarder values when deleting emails [feature]
Ability to add more headers to welcome emails [feature]
custom script all_restores_post.sh, called after Admin/Reseller Level restores [feature]
Session to store selected domain [feature]
New skin type JS_ for javascript files. [feature]
Ability to set the crypt type for passwords [feature]
Access-Control-Allow-Origin [feature]
Ability to automatically encode subjects to UTF-8 for emails generated by DA [feature]
CMD_API_USER_BACKUP [feature]
Ability to disable the User Level domain redirect [feature]
Admin Backup Options to specify E-Mail Data (SKINS) [feature]
ability for CMD_API_SHOW_USER_CONFIG to show user.conf and user.usage [feature]
Ability to set ionice for backups [feature]
CMD_API_DIRECTADMIN_CONF [feature]
block_ip.sh: new iptables to block all outbound connections to 25 which are not from "mail" (exim) or "root" (manual update required) [feature]
Template caching for virtual_host* files [feature]
add_apache_comments to disable adding comments to user httpd.conf files [feature]
dataskq option to only parse task.queue.cb [feature]
exim.pl VERSION=11 to track IDs to prevent retries from being counted multiple times [feature]
exim.pl VERSION=12: Block smtp-auth sends if limit reached (manual cahnges) [feature]
added support for underscore in A, AAAA and NS records [bugfix]
ftp_list.php: ncftpls requires %2F for / characters [bugfix]
CB2: "x-httpd-php-source .phps" caused DA to think CLI was enabled [bugfix]
FileManager download issues with files over 8Gig [bugfix]
Prevent +ExecCGI if is cgi disabled *template changes* [bugfix]
ftp bandwidth counting for owned IPs [bugfix]
only update domain.conf if user.conf value changed [bugfix]
da-popb4smtp not logging imap [bugfix]
Prevent double login with auto-logout from session expiry [bugfix]
Timeout when saving User SpamAssassin settings [bugfix]
Wrapped dns txt records had API_MANAGE_USER_PACKAGES at the end [bugfix]
Open_basedir not enabled on restores [bugfix]
If ExecCGI is disabled, awstats should use the index.html [bugfix]
Debian: remove IP from device when deleted [bugfix]
Protected directories to use $apr1$ password format [bugfix]
Replaced AliasMatch with UserDir [bugfix]
Admin Level Restore: Check that Reseller exists [bugfix]