חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (12.08.13) - גרסה חדשה: curl 7.32 released

(12.08.13) - גרסה חדשה: curl 7.32 released

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://curl.haxx.se/changes.html

מה חדש:
Changes: 
• curl: allow timeouts to accept decimal values
• OS400: add slist and certinfo EBCDIC support
• OS400: new SSL backend GSKit
• CURLOPT_XFERINFOFUNCTION: introducing a new progress callback
• LIBCURL-STRUCTS: new document

Bugfixes:
•dotdot: introducing dot file path cleanup
• docs: fix typo in curl_easy_getinfo manpage
• test1230: avoid using hard-wired port number
• test1396: invoke the correct test tool
•SIGPIPE: ignored while inside the library
• darwinssl: fix crash that started happening in Lion
•OpenSSL: check for read errors, don't assume
•c-ares: improve error message on failed resolve
• printf: make sure %x are treated unsigned
•formpost: better random boundaries
•url: restore the functionality of 'curl -u :'
•curl.1: fix typo in --xattr description
• digest: improve nonce generation
• configure: automake 1.14 compatibility tweak
• curl.1: document the --post303 option in the man page
• curl.1: document the --sasl-ir option in the man page
• setup-vms.h: sk_pop symbol tweak
• tool_paramhlp: try harder to catch negatives
•cmake: Fix for MSVC2010 project generation
• asyn-ares: Don't blank ares servers if none configured
• curl_multi_wait: set revents for extra fds
• Reinstate "WIN32 MemoryTracking: track wcsdup() _wcsdup() and _tcsdup()
•ftp_do_more: consider DO_MORE complete when server connects back
•curl_easy_perform: gradually increase the delay time
• curl: fix symbolic names for CURLUSESSL_* enum in --libcurl output
•curl: fix upload of a zip file in OpenVMS
•build: fix linking on Solaris 10
•curl_formadd: CURLFORM_FILECONTENT wrongly rejected some option combos
•curl_formadd: fix file upload on VMS
•curl_easy_pause: on unpause, trigger mulit-socket handling
•md5 & metalink: use better build macros on Apple operating systems
•darwinssl: fix build error in crypto authentication under Snow Leopard
•curl: make --progress-bar update the line less frequently
• configure: don't error out on variable confusions (CFLAGS, LDFLAGS etc)
• mk-ca-bundle: skip more untrusted certificates
•formadd: wrong pointer for file name when CURLFORM_BUFFERPTR used
• FTP: when EPSV gets a 229 but fails to connect, retry with PASV
•mk-ca-bundle.1: don't install on make install
• VMS: lots of updates and fixes of the build procedure
• global dns cache: didn't work (regression)
• global dns cache: fix memory leak