חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (15.08.13) - גרסה חדשה: PHP 5.5.2 released

(15.08.13) - גרסה חדשה: PHP 5.5.2 released

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


להורדה:
לינוקס: http://www.php.net/downloads.php
ווינדוס (Windows binaries): http://windows.php.net/download/

מה חדש:
•Core: •Fixed bug #65372 (Segfault in gc_zval_possible_root when return reference fails).
•Fixed value of FILTER_SANITIZE_FULL_SPECIAL_CHARS constant (previously was erroneously set to FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS value).
•Fixed bug #65304 (Use of max int in array_sum).
•Fixed bug #65291 (get_defined_constants() causes PHP to crash in a very limited case).
•Fixed bug #62691 (solaris sed has no -i switch).
•Fixed bug #61345 (CGI mode - make install don't work).
•Fixed bug #61268 (--enable-dtrace leads make to clobber Zend/zend_dtrace.d).

•DOM: •Added flags option to DOMDocument::schemaValidate() and DOMDocument::schemaValidateSource(). Added LIBXML_SCHEMA_CREATE flag.

•OPcache: •Added opcache.restrict_api configuration directive that may limit usage of OPcahce API functions only to patricular script(s).
•Added support for glob symbols in blacklist entries (?, *, **).
•Fixed bug #65338 (Enabling both php_opcache and php_wincache AVs on shutdown).

•Openssl: •Fixed handling null bytes in subjectAltName (CVE-2013-4248).

•PDO_mysql: •Fixed bug #65299 (pdo mysql parsing errors).

•Phar: •Fixed bug #65028 (Phar::buildFromDirectory creates corrupt archives for some specific contents).

•Pgsql: •Fixed bug #62978 (Disallow possible SQL injections with pg_select()/pg_update() /pg_delete()/pg_insert()).
•Fixed bug #65336 (pg_escape_literal/identifier() silently returns false).

•Sessions: •Implemented strict sessions RFC (https://wiki.php.net/rfc/strict_sessions) which protects against session fixation attacks and session collisions.
•Fixed possible buffer overflow under Windows. Note: Not a security fix.
•Changed session.auto_start to PHP_INI_PERDIR.

•SOAP: •Fixed bug #65018 (SoapHeader problems with SoapServer).

•SPL: •Fixed bug #65328 (Segfault when getting SplStack object Value).
•Added RecursiveTreeIterator setPostfix and getPostifx methods.
•Fixed bug #61697 (spl_autoload_functions returns lambda functions incorrectly).

•Streams: •Fixed bug #65268 (select() implementation uses outdated tick API).