חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (14.10.13) - גרסה חדשה: curl 7.33 released

(14.10.13) - גרסה חדשה: curl 7.33 released

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://curl.haxx.se/changes.html

מה חדש:
Changes: 
•test code for testing the event based API
• CURLM_ADDED_ALREADY: new error code
• test TFTP server: support "writedelay" within
• krb4 support has been removed
•imap/pop3/smtp: added basic SASL XOAUTH2 support
• darwinssl: add support for PKCS#12 files for client authentication
• darwinssl: enable BEAST workaround on iOS 7 & later
•Pass password to OpenSSL engine by user interface
• c-ares: Add support for various DNS binding options
• cookies: add expiration
• curl: added --oauth2-bearer option

Bugfixes:
• nss: make sure that NSS is initialized
• curl: make --no-[option] work properly for several options
•FTP: with socket_action send better socket updates in active mode
• curl: fix the --sasl-ir in the --help output
• tests 2032, 2033: Don't hardcode port in expected output
•urlglob: better detect unclosed braces, empty lists and overflows
•urlglob: error out on range overflow
•imap: Fixed response check for SEARCH, EXPUNGE, LSUB, UID and NOOP commands
•handle arbitrary-length username and password
•TFTP: make the CURLOPT_LOW_SPEED* options work
•curl.h: name space pollution by "enum type"
•multi: move on from STATE_DONE faster
•FTP: 60 secs delay if aborted in the CURLOPT_HEADERFUNCTION callback
• multi_socket: improved 100-continue timeout handling
• curl_multi_remove_handle: allow multiple removes
•FTP: fix getsock during DO_MORE state
• -x: rephrased the --proxy section somewhat
•acinclude: fix --without-ca-path when cross-compiling
•LDAP: fix bad free() when URL parsing failed
• --data: mention CRLF treatment when reading from file
• curl_easy_pause: suggest one way to unpause
•imap: Fixed calculation of transfer when partial FETCH received
•pingpong: Check SSL library buffers for already read data
• imap/pop3/smtp: Speed up SSL connection initialization
• libcurl.3: for multi interface connections are held in the multi handle
•curl_easy_setopt.3: mention RTMP URL quirks
•curl.1: detail how short/long options work
• curl.1: Added information about optional login options to --user option
• curl: Added clarification to the --mail options in the --help output
• curl_easy_setopt.3: clarify that TIMEOUT and TIMEOUT_MS set the same value
•openssl: use correct port number in error message
• darwinssl: block TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 cipher
• OpenSSL: acknowledge CURLOPT_SSL_VERIFYHOST without VERIFYPEER
• xattr: add support for FreeBSD xattr API
•win32: fix Visual Studio 2010 build with WINVER >= 0x600
•configure: use icc options without space
•test1112: Increase the timeout from 7s to 16s
• SCP: upload speed on a fast connection limited to 16384 B/s
•curl_setup_once: fix errno access for lwip on Windows
•HTTP: Output http response 304 when modified time is too old