חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (30.11.13) - גרסה חדשה: Roundcube 1.0-beta

(30.11.13) - גרסה חדשה: Roundcube 1.0-beta

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://roundcube.net/download

מה חדש:
•Fix handling of invalid closing tags in HTML messages (#1489446) 
•Set real content-type for file downloads (#1489439)
•Update TinyMCE to version 3.5.10 (#1489442)
•Fix keyboard navigation in list widgets (#1489392)
•Allow plugins to grab the reference of opened windows (#1489413)
•Larry skin: Improved status message display for better visibility (#1488974)
•Fix Internet Explorer 11 detection (#1489434)
•Fix date column width to fit the widest possible date format (#1489368)
•Move certain user preference options to a collapsed "advanced" block (#1488829)
•Add file type icons for Powerpoint and Open Office presentations (#1489225)
•Fix operations on folders with trailing spaces in name (#1489419)
•Improve identity selection based on From: header (#1489378)
•Fix issue where mails with inline images of the same name contained only the first image multiple times (#1489406)
•Use left/right arrow keys to collapse/expand thread and spacebar to select a row, change Ctrl key behavior (#1489392)
•Fix an issue where using arrow keys to go up a list can result in selected message being under headers (#1489403)
•Fix an issue where Home/End? keys don't focus list row properly, don't scrollTo properly (#1489396)
•Add an option to disable smart Reply-List behaviour - reply_all_mode (#1488734)
•Fix an issue where pressing minus key on contacts list was hiding list records (#1489393)
•Fix an issue where shift + arrow-up key wasn't selecting all messages in collapsed thread (#1489397)
•Added icon for priority column in messages list header (#1489234)
•New feature "Canned Responses" to save and recall boilerplate text snippets
•Fix HTML part detection when encapsulated inside multipart/signed (#1489372)
•Add spellchecker backend for the After the Deadline service
•Replace markdown-style [1] link indexes in plain text email bodies
•Improved mailto: link arguments handling (#1489363)
•Use DOMDocument LIBXML_PARSEHUGE and LIBXML_COMPACT options if possible (#1489302)
•Support HTTP_HOST, SERVER_NAME and SERVER_ADDR values in include_host_config feature
•Make default font size for HTML messages configurable (request #118)
•Fix XSS issue in addressbook group name field [CVE-2013-5646] (#1489333)
•After message is sent refresh messages list of replied message folder (#1489249)
•Add option force specified domain in user login - username_domain_forced (#1489264)
•Add option to import Vcards with group assignments
•Save groups membership in Vcard export (#1488509)
•Workaround broken PHP function timezone_name_from_abbr (#1489261)
•Make cached message size limit configurable - messages_cache_threshold (#1489317)
•Log also failed logins to userlogins log
•Add temp_dir_ttl configuration option (#1489304)
•Allow setting INBOX as Sent folder (#1489219)
•Fix replacement variables in user-specific base_dn in some LDAP requests (#1489279)
•Fix image scaling issues when image has only one dimension smaller than the limit (#1489274)
•Fix issue where uploaded photo was lost when contact form did not validate (#1489274)
•Move identity selection based on non-standard headers into (new) identity_select plugin (#1488553)
•Fix downloading binary files with (wrong) textdb_sequence_* options
•Make possible to use db_prefix for schema initialization in Installer (#1489067)
•Fix updatedb.sh script so it recognizes also table prefix for external DDL files
•Fix parsing invalid date string (#1489035)
•Add "with attachment" option to messages list filter (#1485382)
•Call resize handler in intervals to prevent lags and double onresize calls in Chrome (#1489005)
•Add rel="noreferrer" for links in displayed messages (#1484686)
•Add ability to toggle between HTML and text while viewing a message (#1486939)
•Remove "HTML message" from attachments list while viewing a message in text mode (#1486939)
•Support IMAP MOVE extension [RFC 6851]
•Add attachment menu with Open and Download options (#1488975)
•Display user-friendly message on IMAP "over quota" errors (#1484164)
•Extended archive plugin with user-configurable options to store messages into subfolders
•Fix export of selected contacts from search result (#1488905)
•Feature to export only selected contacts from addressbook (by Phil Weir)