חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (08.04.14) - גרסה חדשה: Roundcube 1.0

(08.04.14) - גרסה חדשה: Roundcube 1.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://roundcube.net/download

מה חדש:
•Fix style of disabled protocol handler link on IE (#1489569) 
•Fix message import dialog when no file is selected (#1489685)
•Fix opening compose screen in new window after saving as draft (#1489643)
•Added toolbar button to move message in message view
•Fix directories check in Installer on Windows (#1489576)
•Fix issue when default_addressbook option is set to integer value (#1489407)
•Fix Opera > 15 detection (#1489562)
•Fix security issue in DomainFactory? driver of Password plugin
•Fix invalid X-Draft-Info on forwarded message draft (#1489587)
•Fix regression in handling of 'attachments' result in message_compose hook (#1489627)
•Fix issue where msgexport.sh printed the message to STDOUT instead of a file (#1489634)
•Fix fatal error in database_attachments plugin under some conditions (#1489726)


1.0-RC
•Small CSS fix with message notice boxes in Larry skin (#1489497) 
•Include groups in contacts search on mail compose (#1489082)
•Add mime-type mapping for .7z files (#1489512)
•Invoke update scripts with php to circumvent execution restrictions (#1489322)
•Fix drag & drop message/contact moving on touch device (#1489431)
•Fix canned responses in HTML mode (#1489536)
•Check/create default folders on every login not only the first (#1489423)
•Update to jQuery-1.11.0 and jQuery-UI-1.9.2
•Support SMTP socket context options via new config option 'smtp_conn_options'
•Fix compatibility with PHP 5.2 in html.php file (#1489514)
•Remove expand/collapse with plus/minus keys (on numeric keypad) (#1489513)
•Fix issue where filesystem path was added to all-attachments (zip) file (#1489507)
•Fix case-sensitivity of email addresses handling on compose (#1485499)
•Don't alter Message-ID of a draft when sending (#1489409)
•Fix issue where deprecated syntax for HTML lists was not handled properly (#1488768)
•Display different icons when Trash folder is empty or full (#1485775)
•Remember last position of more headers switch (#1488323)
•Fix so message flags modified by another client are applied on the list on refresh (#1485186)
•Fix broken textdb_sequence_* options
•Make possible to use db_prefix for schema initialization in Installer (#1489067)
•Fix updatedb.sh script so it recognizes also table prefix for external DDL files
•Fix parsing invalid date string (#1489035)
•Add "with attachment" option to messages list filter (#1485382)
•Call resize handler in intervals to prevent lags and double onresize calls in Chrome (#1489005)
•Add rel="noreferrer" for links in displayed messages (#1484686)
•Add ability to toggle between HTML and text while viewing a message (#1486939)
•Remove "HTML message" from attachments list while viewing a message in text mode (#1486939)
•Support IMAP MOVE extension [RFC 6851]
•Add attachment menu with Open and Download options (#1488975)
•Display user-friendly message on IMAP "over quota" errors (#1484164)
•Extended archive plugin with user-configurable options to store messages into subfolders
•Fix export of selected contacts from search result (#1488905)
•Feature to export only selected contacts from addressbook (by Phil Weir)