חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (21.05.14) - גרסה חדשה: curl 7.37 released

(21.05.14) - גרסה חדשה: curl 7.37 released

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://curl.haxx.se/changes.html

מה חדש:
Changes: 
• URL parser: IPv6 zone identifiers are now supported
• CURLOPT_PROXYHEADER: set headers for proxy-only
• CURLOPT_HEADEROPT: added
• curl: add --proxy-header
• sasl: Added support for DIGEST-MD5 via Windows SSPI
• sasl: Added DIGEST-MD5 qop-option validation in native challange handling
• imap: Expanded mailbox SEARCH support to use URL query strings
• imap: Extended FETCH support to include PARTIAL URL specifier
• nss: implement non-blocking SSL handshake
• build: Reworked Visual Studio project files
• poll: enable poll on darwin13
• mk-ca-bundle: added -p
• libtests: add a wait_ms() function

Bugfixes:
• mkhelp: generate code for --disable-manual as well
• hostcheck: added a system include to define struct in_addr
• winbuild: added warnless.c to fix build
• Makefile.vc6: added warnless.c to fix build
• smtp: Fixed login denied when server doesn't support AUTH capability
• smtp: Fixed login denied with a RFC-821 based server
• curl: stop interpreting IPv6 literals as glob patterns
• http2: remove _DRAFT09 from the NPN_HTTP2 enum
• http2: let openssl mention the exact protocol negotiated
• http2+openssl: fix compiler warnings in ALPN using code
• ftp: in passive data connect wait for happy eyeballs sockets
• HTTP: don't send Content-Length: 0 _and_ Expect: 100-continue
• http2: Compile with current nghttp2, which supports h2-11
• http_negotiate_sspi: Fixed compilation when USE_HTTP_NEGOTIATE not defined
• strerror: fix comment about vxworks' strerror_r buffer size
• url: only use if_nametoindex() if IFNAMSIZ is available
• imap: Fixed untagged response detection when no data after command
• various: fix possible dereference of null pointer
• various: fix use of uninitialized variable
• various: fix use of non-null terminated strings
• telnet.c: check sscanf results before passing them to snprintf
• parsedate.c: check sscanf result before passing it to strlen
• sockfilt.c: free memory in case of memory allocation errors
• sockfilt.c: ignore non-key-events and continue waiting for input
• sockfilt.c: properly handle disk files, pipes and character input
• sockfilt.c: fixed getting stuck waiting for MinGW stdin pipe
• sockfilt.c: clean up threaded approach and add documentation
• configure: use the nghttp2 path correctly with pkg-config
• curl_global_init_mem: bump initialized even if already initialized
• gtls: fix NULL pointer dereference
• cyassl: Use error-ssl.h when available
• handler: make 'protocol' always specified as a single bit
• INFILESIZE: fields in UserDefined must not be changed run-time
• openssl: biomem->data is not zero terminated
• config-win32.h: Fixed HAVE_LONGLONG for Visual Studio .NET 2003 and up
• curl_ntlm_core: Fixed use of long long for VC6 and VC7
• SNI: strip off a single trailing dot from host name
• curl: bail on cookie use when built with disabled cookies
• curl_easy_setopt.3: added the proto for CURLOPT_SSH_KNOWNHOSTS
• curl_multi_cleanup: ignore SIGPIPE better
• schannel: don't use the connect-timeout during send
• mprintf: allow %.s with data not being zero terminated
• tool_help: Fixed missing --login-options option
• configure: Don't set LD_LIBRARY_PATH when cross-compiling
• http: auth failure on duplicated 'WWW-Authenticate: Negotiate' header
• cacertinmem: fix memory leak
• lib1506: make sure the transfers are not within the same ms
• Makefile.b32: Fixed for vtls changes
• sasl: Fixed missing qop in the client's challenge-response message
• openssl: unbreak PKCS12 support
• darwinssl: fix potential crash with a P12 file
• timers: fix timer regression involving redirects / reconnects
• CURLINFO_SSL_VERIFYRESULT: made more reliable
• HTTP: fixed connection re-use
• configure: add SPNEGO to supported features
• configure: add GSS-API to supported features
• ALPN: fix typo in http/1.1 identifier
• http2: make connection re-use work