חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (19.07.14) - גרסה חדשה: Apache 2.4.10 Released

(19.07.14) - גרסה חדשה: Apache 2.4.10 Released

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4.10

מה חדש:
Changes with Apache 2.4.10

  *) SECURITY: CVE-2014-0117 (cve.mitre.org)
     mod_proxy: Fix crash in Connection header handling which
     allowed a denial of service attack against a reverse proxy
     with a threaded MPM.  [Ben Reser]

  *) SECURITY: CVE-2014-3523 (cve.mitre.org)
     Fix a memory consumption denial of service in the WinNT MPM (used in all Windows
     installations). Workaround: AcceptFilter <protocol> {none|connect}
     [Jeff Trawick]

  *) SECURITY: CVE-2014-0226 (cve.mitre.org)
     Fix a race condition in scoreboard handling, which could lead to
     a heap buffer overflow.  [Joe Orton, Eric Covener]

  *) SECURITY: CVE-2014-0118 (cve.mitre.org)
     mod_deflate: The DEFLATE input filter (inflates request bodies) now
     limits the length and compression ratio of inflated request bodies to avoid
     denial of sevice via highly compressed bodies.  See directives
     DeflateInflateLimitRequestBody, DeflateInflateRatioLimit,
     and DeflateInflateRatioBurst. [Yann Ylavic, Eric Covener]

  *) SECURITY: CVE-2014-0231 (cve.mitre.org)
     mod_cgid: Fix a denial of service against CGI scripts that do
     not consume stdin that could lead to lingering HTTPD child processes
     filling up the scoreboard and eventually hanging the server.  By
     default, the client I/O timeout (Timeout directive) now applies to
     communication with scripts.  The CGIDScriptTimeout directive can be
     used to set a different timeout for communication with scripts.
     [Rainer Jung, Eric Covener, Yann Ylavic]

  *) mod_ssl: Extend the scope of SSLSessionCacheTimeout to sessions
     resumed by TLS session resumption (RFC 5077). [Rainer Jung]

  *) mod_deflate: Don't fail when flushing inflated data to the user-agent
     and that coincides with the end of stream ("Zlib error flushing inflate
     buffer"). PR 56196. [Christoph Fausak <christoph fausak glueckkanja.com>]

  *) mod_proxy_ajp: Forward local IP address as a custom request attribute
     like we already do for the remote port. [Rainer Jung]

  *) core: Include any error notes set by modules in the canned error
     response for 403 errors.  [Jeff Trawick]

  *) mod_ssl: Set an error note for requests rejected due to
     SSLStrictSNIVHostCheck.  [Jeff Trawick]

  *) mod_ssl: Fix issue with redirects to error documents when handling
     SNI errors.  [Jeff Trawick]

  *) mod_ssl: Fix tmp DH parameter leak, adjust selection to prefer
     larger keys and support up to 8192-bit keys.  [Ruediger Pluem,
     Joe Orton]

  *) mod_dav: Fix improper encoding in PROPFIND responses.  PR 56480.
     [Ben Reser]

  *) WinNT MPM: Improve error handling for termination events in child.
     [Jeff Trawick]

  *) mod_proxy: When ping/pong is configured for a worker, don't send or
     forward "100 Continue" (interim) response to the client if it does
     not expect one. [Yann Ylavic]

  *) mod_ldap: Be more conservative with the last-used time for
     LDAPConnectionPoolTTL. PR54587 [Eric Covener]

  *) mod_ldap: LDAP connections used for authn were not respecting
     LDAPConnectionPoolTTL. PR54587 [Eric Covener]

  *) mod_proxy_fcgi: Fix occasional high CPU when handling request bodies.
     [Jeff Trawick]

  *) event MPM: Fix possible crashes (third-party modules accessing c->sbh)
     or occasional missed mod_status updates under load. PR 56639.
     [Edward Lu <Chaosed0 gmail com>]

  *) mod_authnz_ldap: Support primitive LDAP servers do not accept
     filters, such as "SDBM-backed LDAP" on z/OS, by allowing a special
     filter "none" to be specified in AuthLDAPURL. [Eric Covener]

  *) mod_deflate: Fix inflation of files larger than 4GB. PR 56062.
     [Lukas Bezdicka <social v3.sk>]

  *) mod_deflate: Handle Zlib header and validation bytes received in multiple
     chunks. PR 46146. [Yann Ylavic]

  *) mod_proxy: Allow reverse-proxy to be set via explicit handler.
     [ryo takatsuki <ryotakatsuki gmail com>]

  *) ab: support custom HTTP method with -m argument. PR 56604.
     [Roman Jurkov <winfinit gmail.com>]

  *) mod_proxy_balancer: Correctly encode user provided data in management
     interface. PR 56532 [Maksymilian, <max cert.cx>]

  *) mod_proxy_fcgi: Support iobuffersize parameter.  [Jeff Trawick]

  *) mod_auth_form: Add a debug message when the fields on a form are not
     recognised. [Graham Leggett]

  *) mod_cache: Preserve non-cacheable headers forwarded from an origin 304
     response. PR 55547.  [Yann Ylavic]

  *) mod_proxy_wstunnel: Fix the use of SSL connections with the "wss:"
     scheme. PR55320. [Alex Liu <alex.leo.ca gmail.com>]

  *) mod_socache_shmcb: Correct counting of expirations for status display.
     Expirations happening during retrieval were not counted. [Rainer Jung]

  *) mod_cache: Retry unconditional request with the full URL (including the
     query-string) when the origin server's 304 response does not match the
     conditions used to revalidate the stale entry.  [Yann Ylavic].

  *) mod_alias: Stop setting CONTEXT_PREFIX and CONTEXT_DOCUMENT environment
     variables as a result of AliasMatch. [Eric Covener]
 
  *) mod_cache: Don't add cached/revalidated entity headers to a 304 response.
     PR 55547.  [Yann Ylavic]

  *) mod_proxy_scgi: Support Unix sockets.  ap_proxy_port_of_scheme():
     Support default SCGI port (4000).  [Jeff Trawick]

  *) mod_cache: Fix AH00784 errors on Windows when the the CacheLock directive
     is enabled.  [Eric Covener]

  *) mod_expires: don't add Expires header to error responses (4xx/5xx),
     be they generated or forwarded. PR 55669.  [Yann Ylavic]

  *) mod_proxy_fcgi: Don't segfault when failing to connect to the backend.
     (regression in 2.4.9 release) [Jeff Trawick]

  *) mod_authn_socache: Fix crash at startup in certain configurations.
     PR 56371. (regression in 2.4.7) [Jan Kaluza]

  *) mod_ssl: restore argument structure for "exec"-type SSLPassPhraseDialog
     programs to the form used in releases up to 2.4.7, and emulate
     a backwards-compatible behavior for existing setups. [Kaspar Brand]

  *) mod_ssl: Add SSLOCSPUseRequestNonce directive to control whether or not
     OCSP requests should use a nonce to be checked against the responder's
     one. PR 56233. [Yann Ylavic, Kaspar Brand]

  *) mod_ssl: "SSLEngine off" will now override a Listen-based default
     and does disable mod_ssl for the vhost.  [Joe Orton]

  *) mod_lua: Enforce the max post size allowed via r:parsebody()
     [Daniel Gruno]

  *) mod_lua: Use binary comparison to find boundaries for multipart
     objects, as to not terminate our search prematurely when hitting
     a NULL byte. [Daniel Gruno]

  *) mod_ssl: add workaround for SSLCertificateFile when using OpenSSL
     versions before 0.9.8h and not specifying an SSLCertificateChainFile
     (regression introduced with 2.4.8). PR 56410. [Kaspar Brand]

  *) mod_ssl: bring SNI behavior into better conformance with RFC 6066:
     no longer send warning-level unrecognized_name(112) alerts,
     and limit startup warnings to cases where an OpenSSL version
     without TLS extension support is used. PR 56241. [Kaspar Brand]

  *) mod_proxy_html: Avoid some possible memory access violation in case of
     specially crafted files, when the ProxyHTMLMeta directive is turned on.
     Follow up of PR 56287 [Christophe Jaillet]

  *) mod_auth_form: Make sure the optional functions are loaded even when
     the AuthFormProvider isn't specified. [Graham Leggett]

  *) mod_ssl: avoid processing bogus SSLCertificateKeyFile values
     (and logging garbled file names). PR 56306. [Kaspar Brand]

  *) mod_ssl: fix merging of global and vhost-level settings with the
     SSLCertificateFile, SSLCertificateKeyFile, and SSLOpenSSLConfCmd
     directives. PR 56353. [Kaspar Brand]

  *) mod_headers: Allow the "value" parameter of Header and RequestHeader to
     contain an ap_expr expression if prefixed with "expr=". [Eric Covener]

  *) rotatelogs: Avoid creation of zombie processes when -p is used on
     Unix platforms.  [Joe Orton]

  *) mod_authnz_fcgi: New module to enable FastCGI authorizer
     applications to authenticate and/or authorize clients.
     [Jeff Trawick]

  *) mod_proxy: Do not try to parse the regular expressions passed by
     ProxyPassMatch as URL as they do not follow their syntax.
     PR 56074. [Ruediger Pluem]

  *) mod_reqtimeout: Resolve unexpected timeouts on keepalive requests
     under the Event MPM. PR56216.  [Frank Meier <frank meier ergon ch>]

  *) mod_proxy_fcgi: Fix sending of response without some HTTP headers
     that might be set by filters.  [Jim Riggs <jim riggs.me>]

  *) mod_proxy_html: Do not delete the wrong data from HTML code when a
     "http-equiv" meta tag specifies a Content-Type behind any other
     "http-equiv" meta tag. PR 56287 [Micha Lenk <micha lenk info>]

  *) mod_proxy: Don't reuse a SSL backend connection whose requested SNI
     differs. PR 55782.  [Yann Ylavic]

  *) Add suspend_connection and resume_connection hooks to notify modules
     when the thread/connection relationship changes.  (Should be implemented
     for any third-party async MPMs.)  [Jeff Trawick]

  *) mod_proxy_wstunnel: Don't issue AH02447 and log a 500 on routine
     hangups from websockets origin servers. PR 56299
     [Yann Ylavic, Edward Lu <Chaosed0 gmail com>, Eric Covener]

  *) mod_proxy_wstunnel: Don't pool backend websockets connections,
     because we need to handshake every time. PR 55890.
     [Eric Covener]

  *) mod_lua: Redesign how request record table access behaves,
     in order to utilize the request record from within these tables.
     [Daniel Gruno]

  *) mod_lua: Add r:wspeek for peeking at WebSocket frames. [Daniel Gruno]
 
  *) mod_lua: Log an error when the initial parsing of a Lua file fails.
     [Daniel Gruno, Felipe Daragon <filipe syhunt com>]

  *) mod_lua: Reformat and escape script error output.
     [Daniel Gruno, Felipe Daragon <filipe syhunt com>]

  *) mod_lua: URL-escape cookie keys/values to prevent tainted cookie data
     from causing response splitting.
     [Daniel Gruno, Felipe Daragon <filipe syhunt com>]

  *) mod_lua: Disallow newlines in table values inside the request_rec,
     to prevent HTTP Response Splitting via tainted headers.
     [Daniel Gruno, Felipe Daragon <filipe syhunt com>]

  *) mod_lua: Remove the non-working early/late arguments for
     LuaHookCheckUserID. [Daniel Gruno]

  *) mod_lua: Change IVM storage to use shm [Daniel Gruno]

  *) mod_lua: More verbose error logging when a handler function cannot be
     found. [Daniel Gruno]