חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (16.07.14) - גרסה חדשה: curl 7.37.1 released

(16.07.14) - גרסה חדשה: curl 7.37.1 released

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://curl.haxx.se/changes.html

מה חדש:
Changes: 
• bits.close: introduce connection close tracking
• darwinssl: Add support for --cacert
• polarssl: add ALPN support
• docs: Added new option man pages

Bugfixes:
• build: Fixed incorrect reference to curl_setup.h in Visual Studio files
• build: Use $(TargetDir) and $(TargetName) macros for .pdb and .lib output
• curl.1: clarify that -u can't specify a user with colon
• openssl: Fix uninitialized variable use in NPN callback
• curl_easy_reset: reset the URL
• curl_version_info.3: returns a pointer to a static struct
• url-parser: only use if_nametoindex if detected by configure
• select: with winsock, avoid passing unsupported arguments to select()
• gnutls: don't use deprecated type names anymore
• gnutls: allow building with nghttp2 but without ALPN support
• tests: Fix portability issue with the tftpd server
• curl_sasl_sspi: Fixed corrupt hostname in DIGEST-MD5 SPN
• curl_sasl: extended native DIGEST-MD5 cnonce to be a 32-byte hex string
• random: use Curl_rand() for proper random data
• Curl_ossl_init: call OPENSSL_config for initing engines
• config-win32.h: Updated for VC12
• winbuild: Don't USE_WINSSL when WITH_SSL is being used
• getinfo: HTTP CONNECT code not reset between transfers
• Curl_rand: Use a fake entropy for debug builds when CURL_ENTROPY set
• http2: avoid segfault when using the plain-text http2
• conncache: move the connection counter to the cache struct
• http2: better return code error checking
• curlbuild: fix GCC build on SPARC systems without configure script
• tool_metalink: Support polarssl as digest provider
• curl.h: reverse the enum/define setup for old symbols
• curl.h: moved two really old deprecated symbols
• curl.h: renamed CURLOPT_DEPRECATEDx to CURLOPT_OBSOLETEx
• buildconf: do not search tools in current directory.
• OS400: make it compilable again. Make RPG binding up to date
• nss: do not abort on connection failure (failing tests 305 and 404)
• nss: make the fallback to SSLv3 work again
• tool: prevent valgrind from reporting possibly lost memory (nss only)
• progress callback: skip last callback update on errors
• nss: fix a memory leak when CURLOPT_CRLFILE is used
• compiler warnings: potentially uninitialized variables
• url.c: Fixed memory leak on OOM
• gnutls: ignore invalid certificate dates with VERIFYPEER disabled
• gnutls: fix SRP support with versions of GnuTLS from 2.99.0
• gnutls: fixed a couple of uninitialized variable references
• gnutls: fixed compilation against versions < 2.12.0
• build: Fixed overridden compiler PDB settings in VC7 to VC12
• ntlm_wb: Fixed buffer size not being large enough for NTLMv2 sessions
• netrc: don't abort if home dir cannot be found
• netrc: fixed thread safety problem by using getpwuid_r if available
• cookie: avoid mutex deadlock
• configure: respect host tool prefix for krb5-config
• gnutls: handle IP address in cert name check