חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (14.09.14) - גרסה חדשה: Directadmin 1.46.0

(14.09.14) - גרסה חדשה: Directadmin 1.46.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.directadmin.com/versions.php ... n=1.460000

מה חדש:
add roundcube db data to backup/restore [feature] 
BFM ignore attempts on suspended accounts [feature]
pigz for parallel process backup [feature]
custom config for nginx_proxy editing (SKINS) [feature]
phpMyAdmin added to Brute Force Monitor (MANUAL CHANGE) [feature]
Allow javascript auto-logout to be cleared (SKINS) [feature]
XFS quotas [feature]
Translation files for email level password change, ftp, and vacation messages (LANG) [feature]
Ability to include special characters in random password generation (SKINS) [feature]
SSL_TEMPLATE token for all apache/nginx templates [feature]
Per-User php-fpmXX.conf customization (SKINS) [feature]
Removed HAVE_PHP1_FPM_OLD from templates (TEMPLATES) [feature]
Ability to edit dns zone through Login-As even if User doesn't have access (SKINS) [feature]
Also notify Resellers of their User's email overuage [feature]
Include php script name is highest send count and ability to automatically chmod to 0 (TEMPLATES) [feature]
Better backup tracking for User data [feature]
DNSSC: DS records for subdomain delegation & User Level DNSSEC (SKINS) (TEMPLATES) [feature]
nginx proxy to disable proxy_buffering by default (TEMPLATES) [feature]
PHP-fpm: safemode: only main domain control open_basedir [feature]
Add the SpamAssassin Whitelist to the domain filter to also whitelist SPAM Fitlter (TEMPLATES) [feature]
CB2.0: Move htaccess/user.ini block to webapps.conf (TEMPLATES) [feature]
Give warning if package inode set between 1-200 [feature]
Update session time on plugin calls [bugfix]
Nginx to have included nginx_php.conf to fix proected directories (TEMPLATES) [bugfix]
Php selector for CB2 mod_php/CLI and suphp (TEMPLATES) [bugfix]
Restores to/from different IPv4/IPv6 types cause duplicate dns records (IMPORTANT RESTORE CHANGES) [bugfix]
Reduce permissions on system files (SECURITY) [bugfix]
Duplicate AuthType Basic in .htaccess [bugfix]
Ensure fpm/fastcgi/suphp are disabled with domain php setting [bugfix]
SHA-256 requests were generating self-signed certificates & removed 1024 bit keys (SKINS) [bugfix]
If custom private_html link, keep custom value on restore [bugfix]
DNSKEY keys may have different format for CentOS 5 [bugfix]
Nginx password protected directories and redirects (TEMPLATES) [bugfix]
Duplicate use of internal text in one string caused segfault [bugfix]
Workaround for Chrome autofill (SKINS) [bugfix]
Reseller to be limited when editing own data without overselling [bugfix]
Reseller restore without overselling and without unlimited domains hits domain limit [bugfix]
Typo in reseller_run_as [bugfix]