חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (18.12.14) - גרסה חדשה: PHP 5.6.4

(18.12.14) - גרסה חדשה: PHP 5.6.4

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


להורדה:
לינוקס: http://www.php.net/downloads.php
ווינדוס (Windows binaries): http://windows.php.net/download/

http://php.net/ChangeLog-5.php

מה חדש:
•Core:
 •Fixed bug #68091 (Some Zend headers lack appropriate extern "C" blocks).
 •Fixed bug #68104 (Segfault while pre-evaluating a disabled function).
 •Fixed bug #68185 ("Inconsistent insteadof definition."- incorrectly triggered).
 •Fixed bug #68355 (Inconsistency in example php.ini comments).
 •Fixed bug #68370 ("unset($this)" can make the program crash).
 •Fixed bug #68422 (Incorrect argument reflection info for array_multisort()).
 •Fixed bug #68545 (NULL pointer dereference in unserialize.c).
 •Fixed bug #68446 (Array constant not accepted for array parameter default).
 •Fixed bug #68594 (Use after free vulnerability in unserialize()).

•Date:
 •Fixed day_of_week function as it could sometimes return negative values internally.

•FPM:
 •Fixed bug #68381 (fpm_unix_init_main ignores log_level).
 •Fixed bug #68420 (listen=9000 listens to ipv6 localhost instead of all addresses).
 •Fixed bug #68421 (access.format='%R' doesn't log ipv6 address).
 •Fixed bug #68423 (PHP-FPM will no longer load all pools).
 •Fixed bug #68428 (listen.allowed_clients is IPv4 only).
 •Fixed bug #68452 (php-fpm man page is oudated).
 •Fixed request #68458 (Change pm.start_servers default warning to notice).
 •Fixed bug #68463 (listen.allowed_clients can silently result in no allowed access).
 •Fixed request #68391 (php-fpm conf files loading order).
 •Fixed bug #68478 (access.log don't use prefix).

•Mcrypt:
 •Fixed possible read after end of buffer and use after free.

•GMP:
 •Fixed bug #68419 (build error with gmp 4.1).

•PDO_pgsql:
 •Fixed bug #67462 (PDO_PGSQL::beginTransaction() wrongly throws exception when not in transaction) (Matteo)
 •Fixed bug #68351 (PDO::PARAM_BOOL and ATTR_EMULATE_PREPARES misbehaving) (Matteo)

•Session:
 •Fixed bug #68331 (Session custom storage callable functions not being called) (Yasuo Ohgaki)

•SOAP:
 •Fixed bug #68361 (Segmentation fault on SoapClient::__getTypes).

•zlib:
 •Fixed bug #53829 (Compiling PHP with large file support will replace function gzopen by gzopen64) (Sascha Kettler, Matteo)