חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (08.01.15) - גרסה חדשה: curl 7.40

(08.01.15) - גרסה חדשה: curl 7.40

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://curl.haxx.se/changes.html

מה חדש:
Changes: 
• http_digest: Added support for Windows SSPI based authentication
• version info: Added Kerberos V5 to the supported features
• Makefile: Added VC targets for WinIDN
• config-win32: Introduce build targets for VS2012+
• SSL: Add PEM format support for public key pinning
• smtp: Added support for the conversion of Unix newlines during mail send
• smb: Added initial support for the SMB/CIFS protocol
• Added support for HTTP over unix domain sockets, via CURLOPT_UNIX_SOCKET_PATH and --unix-socket
• sasl: Added support for GSS-API based Kerberos V5 authentication

Bugfixes:
• darwinssl: fix session ID keys to only reuse identical sessions
• url-parsing: reject CRLFs within URLs
• OS400: Adjust specific support to last release
• THANKS: Remove duplicate names
• url.c: Fixed compilation warning
• ssh: Fixed build on platforms where R_OK is not defined
• tool_strdup.c: include the tool strdup.h
• build: Fixed Visual Studio project file generation of strdup.[c|h]
• curl_easy_setopt.3: add CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY
• curl.1: show zone index use in a URL
• mk-ca-bundle.vbs: switch to new certdata.txt url
• Makefile.dist: Added some missing SSPI configurations
• build: Fixed no NTLM support for email when CURL_DISABLE_HTTP is defined
• SSH: use the port number as well for known_known checks
• libssh2: detect features based on version, not configure checks
• http2: Deal with HTTP/2 data inside Upgrade response header buffer
• multi: removed Curl_multi_set_easy_connection
• symbol-scan.pl: do not require autotools
• cmake: add ENABLE_THREADED_RESOLVER, rename ARES
• cmake: build libhostname for test suite
• cmake: fix HAVE_GETHOSTNAME definition
• tests: fix libhostname visibility
• tests: fix memleak in server/resolve.c
• vtls.h: Fixed compiler warning when compiled without SSL
• CMake: Restore order-dependent header checks
• CMake: Restore order-dependent library checks
• tool: Removed krb4 from the supported features
• http2: Don't send Upgrade headers when we already do HTTP/2
• examples: Don't call select() to sleep on windows
• win32: Updated some legacy APIs to use the newer extended versions
• easy.c: Fixed compilation warning when no verbose string support
• connect.c: Fixed compilation warning when no verbose string support
• build: in Makefile.m32 pass -F flag to windres
• build: in Makefile.m32 add -m32 flag for 32bit
• multi: when leaving for timeout, close accordingly
• CMake: Simplify if() conditions on check result variables
• build: in Makefile.m32 try to detect 64bit target
• multi: inform about closed sockets before they are closed
• multi-uv.c: close the file handle after download
• examples: Wait recommended 100ms when no file descriptors are ready
• ntlm: Split the SSPI based messaging code from the native messaging code
• cmake: fix NTLM detection when CURL_DISABLE_HTTP defined
• cmake: add Kerberos to the supported feature
• CURLOPT_POSTFIELDS.3: mention the COPYPOSTFIELDS option
• http: Disable pipelining for HTTP/2 and upgraded connections
• ntlm: Fixed static'ness of local decode function
• sasl: Reduced the need for two sets of NTLM messaging functions
• multi.c: Fixed compilation warnings when no verbose string support
• select.c: fix compilation for VxWorks
• multi-single.c: switch to use curl_multi_wait
• curl_multi_wait.3: clarify numfds being used if not NULL
• http.c: Fixed compilation warnings from features being disabled
• NSS: enable the CAPATH option
• docs: Fix FAILONERROR typos
• HTTP: don't abort connections with pending Negotiate authentication
• HTTP: Free (proxy)userpwd for NTLM/Negotiate after sending a request
• http_perhapsrewind: don't abort CONNECT requests
• build: updated dependencies in makefiles
• multi.c: Fixed compilation warning
• ftp.c: Fixed compilation warnings when proxy support disabled
• get_url_file_name: Fixed crash on OOM on debug build
• cookie.c: Refactored cleanup code to simplify
• OS400: enable NTLM authentication
• ntlm: Use Windows Crypt API
• http2: avoid logging neg "failure" if h2 was not requested
• schannel_recv: return the correct code
• VC build: added sspi define for winssl-zlib builds
• Curl_client_write(): chop long data, convert data only once
• openldap: do not ignore Curl_client_write() return code
• ldap: check Curl_client_write() return codes
• parsedate.c: Fixed compilation warning
• url.c: Fixed compilation warning when USE_NTLM is not defined
• ntlm_wb_response: fix "statement not reached"
• telnet: fix "cast increases required alignment of target type"
• smtp: Fixed dot stuffing when EOL characters at end of input buffers
• ntlm: Allow NTLM2Session messages when USE_NTRESPONSES manually defined
• ntlm: Disable NTLM v2 when 64-bit integers are not supported
• ntlm: Use short integer when decoding 16-bit values
• ftp.c: Fixed compilation warning when no verbose string support
• synctime.c: fixed timeserver URLs
• mk-ca-bundle.pl: restored forced run again
• ntlm: Fixed return code for bad type-2 Target Info
• curl_schannel.c: Data may be available before connection shutdown
• curl_schannel: Improvements to memory re-allocation strategy
• darwinssl: aprintf() to allocate the session key
• tool_util.c: Use GetTickCount64 if it is available
• lib: Fixed multiple code analysis warnings if SAL are available
• tool_binmode.c: Explicitly ignore the return code of setmode
• tool_urlglob.c: Silence warning C6293: Ill-defined for-loop
• opts: Warn CURLOPT_TIMEOUT overrides when set after CURLOPT_TIMEOUT_MS
• SFTP: work-around servers that return zero size on STAT
• connect: singleipconnect(): properly try other address families after failure
• IPV6: address scope != scope id
• parseurlandfillconn(): fix improper non-numeric scope_id stripping
• secureserver.pl: make OpenSSL CApath and cert absolute path values
• secureserver.pl: update Windows detection and fix path conversion
• secureserver.pl: clean up formatting of config and fix verbose output
• tests: Added Windows support using Cygwin-based OpenSSH
• sockfilt.c: use non-Ex functions that are available before WinXP
• VMS: Updates for 0740-0D1220
• openssl: warn for SRP set if SSLv3 is used, not for TLS version
• openssl: make it compile against openssl 1.1.0-DEV master branch
• openssl: fix SSL/TLS versions in verbose output
• curl: show size of inhibited data when using -v
• build: Removed WIN32 definition from the Visual Studio projects
• build: Removed WIN64 definition from the libcurl Visual Studio projects
• vtls: Use bool for Curl_ssl_getsessionid() return type
• sockfilt.c: Replace 100ms sleep with thread throttle
• sockfilt.c: Reduce the number of individual memory allocations
• vtls: Don't set cert info count until memory allocation is successful
• nss: Don't ignore Curl_ssl_init_certinfo() OOM failure
• nss: Don't ignore Curl_extract_certinfo() OOM failure
• vtls: Fixed compilation warning and an ignored return code
• sockfilt.c: Fixed compilation warnings
• darwinssl: Fixed compilation warning
• vtls: Use '(void) arg' for unused parameters
• sepheaders.c: Fixed resource leak on failure
• lib1900.c: Fixed cppcheck error
• ldap: Fixed Unicode connection details in Win32 initialsation / bind calls
• ldap: Fixed Unicode DN, attributes and filter in Win32 search calls