חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (08.02.15) - גרסה חדשה: Roundcube 1.1.0

(08.02.15) - גרסה חדשה: Roundcube 1.1.0

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://roundcube.net/download
http://trac.roundcube.net/wiki/Changelog

מה חדש:
•Make SMTP error log more verbose - include server response and error code 
•Fix download options menu (added by zipdownload plugin) in classic skin (#1490228)
•Fix blocked.gif image usage with assets_dir set
•Fix bug where max_group_members was ignored when adding a new contact (#1490214)
•Hide MDN and DSN options in compose if disabled by admin (#1490221)
•Fix checks based on window.ActiveXObject in IE > 10
•Fix XSS issue in style attribute handling (#1490227)
•Fix bug where Drafts list wasn't updated on draft-save action in new window (#1490225)
•Fix so "set as default" option is hidden if identities_level > 1 (#1490226)
•Fix bug where search was reset after returning from compose visited for reply
•Fix javascript error in "IE 8.0/Tablet PC" browser (#1490210)
•Fix bug where Reply-To address was ignored on reply to messages sent by self (#1490233)
•Fix bug where empty fieldmap config entries caused empty results of ldap search (#1490229)
•Fix bug where drafts list wasn't refreshed after draft message was sent from another window (#1490238)
•Fix keyboard navigation and css in datepicker widget across many Firefox versions
•Fix false warning when opening attached text/plain files (#1490241)
•Fix bug where signature could have been inserted twice after plain-to-html switch (#1490239)
•Fix security issue in DBMail driver of password plugin (#1490261)
•Enable FollowSymLinks? option in .htaccess file which is required by rewrite rules (#1490255)
•Fix so JSON.parse() errors on localStorage items are ignored (#1490249)


גרסה 1.1-RC:
•Update jQuery to version 2.1.3 
•Improve system security by using optional special URL with security token - use_secure_urls
•Allow to define separate server/path for image/js/css files - assets_url/assets_dir
•Sync vendor folder if exists in source package (#1490145)
•Avoid useless reloading list when resetting search with active filter (#1490057)
•Fix invalid folder selection if clicked while busy (#1490158)
•Fix import of multiple contact email addresses from Outlook-csv format (#1490169)
•Fix drag-n-drop to folders expanded while dragging (#1490157)
•Fix import of multiple contact groups from Google-csv format (#1490159)
•Fix import of contacts with multiple email addresses from Google-csv format (#1490178)
•Fix bugs where CSRF attacks were still possible on some requests
•Fix some rcube_utils::anytodatetime() corner cases with timezone mismatches (#1490163)
•Improve move-to and contact-export button in classic skin (#1490166)
•Fix wrong icon for download button in classic skin
•Fix bug where sent message was saved in Sent folder even if disabled by user (#1490208)


גרסה 1.1-BETA:
•Fix skin path handling in plugin context (#1488967) 
•Prevent memory exhaustion on image resizing with GD on Windows (#1489937)
•Add plugin hook for database table name lookups as requested in #1489837
•Added Oracle database support
•Support contacts import in GMail CSV format
•Added namespace filter in Folder Manager
•Added folder searching in Folder Manager
•Fix restoring draft messages from localStorage if editor mode differs (#1490016)
•Added config option/user preference to disable saving messages in localStorage (#1489979)
•Added config option 'imap_log_session' to enable Roundcube <-> IMAP session ID logging
•Added config option 'log_session_id' to control the length of the session identifier in logs
•Implemented 'storage_connected' API hook after successful IMAP login (#1490025)
•Integrate Net_LDAP3 and rcube_ldap_generic classes
•Add option (disabled_actions) to disable UI elements/actions (#1489638)
•Support password encryption using openssl extension (#1489989)
•Create/rename groups in UI dialogs (#1489951)
•Added 'contact_search_name' option to define autocompletion entry format
•Display quota information for current folder not INBOX only (#1487993)
•Support images in HTML signatures (#1488676)
•Display full quota information in popup (#1485769, #1486604)
•Mail compose: Selecting contact inserts recipient to previously focused input - to/cc/bcc accordingly (#1489684)
•Close "no subject" prompt with Enter key (#1489580)
•Password: Add option to force new users to change their password (#1486884)
•Improve support for screen readers and assistive technology using WCAG 2.0 and WAI ARIA standards
•Enable basic keyboard navigation throughout the UI (#1487845)
•Select/scroll to previously selected message when returning from message page (#1489023)
•Display a warning if popup window was blocked (#1489618)
•Remove (was: ...) from message subject on reply (#1489375)
•Update to TinyMCE 4.1 (#1489057)
•Enable autolink plugin in TinyMCE (#1488845)
•Support image operations with Imagick extension (#1489734)
•Support upload progress with session.upload_progress and PECL uploadprogress module (#1488702)
•Make identity name field optional (#1489510)
•Utility script to remove user records from the local database
•Plugin API: Added message_saved hook (#1489752)
•Plugin API: Added imap_search_before hook
•Support messages import from zip archives
•Zipdownload: Added mbox format support (#1486069)
•Drop support for IE6, move IE7/IE8 support to legacy_browser plugin
•Update to jQuery-2.1.1
•Search across multiple folders (#1485234)
•Improve UI integration of ACL settings
•Drop support for PHP < 5.3.7
•Set In-Reply-To and References for forwarded messages (#1489593)
•Removed redundant default_folders config option (#1489737)
•Implemented IMAP SPECIAL-USE extension support [RFC6154] (#1487830)
•Optimize some framed pages content for better performance (#1489792)
•Improve text messages display and conversion to HTML (#1488937)
•Don't remove links when html signature is converted to text (#1489621)
•Fix page title when using search filter (#1490023)
•Fix mbox files import
•Fix some character sets detection (#1490135)
•Fix so attachment charset is set in headers of forward/draft message (#1490109)
•Fix bug where wrong charset could be used for text attachment preview page (#1490106)
•Fix setting flags on servers with no PERMANENTFLAGS response (#1490087)
•Fix regression in SHAA password generation in ldap driver of password plugin (#1490094)
•Fix displaying of HTML messages with absolutely positioned elements in Larry skin (#1490103)
•Fix font style display issue in HTML messages with styled <span> elements (#1490101)
•Fix download of attachments that are part of TNEF message (#1490091)
•Fix handling of uuencoded messages if messages_cache is enabled (#1490108)
•Fix handling of base64-encoded attachments with extra spaces (#1490111)
•Fix handling of UNKNOWN-CTE response, try do decode content client-side (#1490046)
•Fix bug where creating subfolders in shared folders wasn't possible without ACL extension (#1490113)
•Fix reply scrolling issue with text mode and start message below the quote (#1490114)
•Fix possible issues in skin/skin_path config handling (#1490125)