חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (05.06.15) - גרסה חדשה: Roundcube 1.1.2

(05.06.15) - גרסה חדשה: Roundcube 1.1.2

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://roundcube.net/download
http://trac.roundcube.net/wiki/Changelog

מה חדש:
•Add new plugin hook 'identity_create_after' providing the ID of the inserted identity (#1490358) 
•Add option to place signature at bottom of the quoted text even in top-posting mode [sig_below]
•Fix handling of %-encoded entities in mailto: URLs (#1490346)
•Fix zipped messages downloads after selecting all messages in a folder (#1490339)
•Fix vpopmaild driver of password plugin
•Fix PHP warning: Non-static method PEAR::setErrorHandling() should not be called statically (#1490343)
•Fix tables listing routine on mysql and postgres so it skips system or other database tables and views (#1490337)
•Fix message list header in classic skin on window resize in Internet Explorer (#1490213)
•Fix so text/calendar parts are listed as attachments even if not marked as such (#1490325)
•Fix lack of signature separator for plain text signatures in html mode (#1490352)
•Fix font artifact in Google Chrome on Windows (#1490353)
•Fix bug where forced extwin page reload could exit from the extwin mode (#1490350)
•Fix bug where some unrelated attachments in multipart/related message were not listed (#1490355)
•Fix mouseup event handling when dragging a list record (#1490359)
•Fix bug where preview_pane setting wasn't always saved into user preferences (#1490362)
•Fix bug where messages count was not updated after message move/delete with skip_deleted=false (#1490372)
•Fix security issue in contact photo handling (#1490379)
•Fix possible memcache/apc cache data consistency issues (#1490390)
•Fix bug where imap_conn_options were ignored in IMAP connection test (#1490392)
•Fix bug where some files could have "executable" extension when stored in temp folder (#1490377)
•Fix attached file path unsetting in database_attachments plugin (#1490393)
•Fix issues when using moduserprefs.sh without --user argument (#1490399)
•Fix potential info disclosure issue by protecting directory access (#1490378)
•Fix blank image in html_signature when saving identity changes (#1490412)
•Installer: Use openssl_random_pseudo_bytes() (if available) to generate des_key (#1490402)
•Fix XSS vulnerability in _mbox argument handling (#1490417)