חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (30.07.15) - גרסה חדשה: Exim 4.86

(30.07.15) - גרסה חדשה: Exim 4.86

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
https://raw.githubusercontent.com/Exim/ ... /ChangeLog

מה חדש:

JH/01 Bug 1545: The smtp transport option "retry_include_ip_address" is now      expanded.JH/02 The smtp transport option "multi_domain" is now expanded.JH/03 The smtp transport now requests PRDR by default, if the server offers      it.JH/04 Certificate name checking on server certificates, when exim is a client,      is now done by default.  The transport option tls_verify_cert_hostnames      can be used to disable this per-host.  The build option      EXPERIMENTAL_CERTNAMES is withdrawn.JH/05 The value of the tls_verify_certificates smtp transport and main options      default to the word "system" to access the system default CA bundle.      For GnuTLS, only version 3.0.20 or later.JH/06 Verification of the server certificate for a TLS connection is now tried      (but not required) by default.  The verification status is now logged by      default, for both outbound TLS and client-certificate supplying inbound      TLS connectionsJH/07 Changed the default rfc1413 lookup settings to disable calls.  Few      sites use this now.JH/08 The EXPERIMENTAL_DSN compile option is no longer needed; all Delivery      Status Notification (bounce) messages are now MIME format per RFC 3464.      Support for RFC 3461 DSN options NOTIFY,ENVID,RET,ORCPT can be advertised      under the control of the dsn_advertise_hosts option, and routers may      have a dsn_lasthop option.JH/09 A timeout of 2 minutes is now applied to all malware scanner types by      default, modifiable by a malware= option.  The list separator for      the options can now be changed in the usual way.  Bug 68.JH/10 The smtp_receive_timeout main option is now expanded before use.JH/11 The incoming_interface log option now also enables logging of the      local interface on delivery outgoing connections.JH/12 The cutthrough-routing facility now supports multi-recipient mails,      if the interface and destination host and port all match.JH/13 Bug 344: The verify = reverse_host_lookup ACL condition now accepts a      /defer_ok option.JH/14 Bug 1573: The spam= ACL condition now additionally supports Rspamd.      Patch from Andrew Lewis.JH/15 Bug 670: The spamd_address main option (for the spam= ACL condition)      now supports optional time-restrictions, weighting, and priority      modifiers per server.  Patch originally by .JH/16 The spamd_address main option now supports a mixed list of local      and remote servers.  Remote servers can be IPv6 addresses, and      specify a port-range.JH/17 Bug 68: The spamd_address main option now supports an optional      timeout value per server.JH/18 Bug 1581: Router and transport options headers_add/remove can      now have the list separator specified.JH/19 Bug 392: spamd_address, and clamd av_scanner, now support retry      option values. JH/20 Bug 1571: Ensure that $tls_in_peerdn is set, when verification fails      under OpenSSL.JH/21 Support for the A6 type of dns record is withdrawn.JH/22 Bug 608: The result of a QUIT or not-QUIT toplevel ACL now matters      rather than the verbs used.JH/23 Bug 1572: Increase limit on SMTP confirmation message copy size      from 255 to 1024 chars.JH/24 Verification callouts now attempt to use TLS by default.HS/01 DNSSEC options (dnssec_require_domains, dnssec_request_domains)       are generic router options now. The defaults didn't change.JH/25 Bug 466: Add RFC2322 support for MIME attachment filenames.      Original patch from Alexander Shikoff, worked over by JH.HS/02 Bug 1575: exigrep falls back to autodetection of compressed      files if ZCAT_COMMAND is not executable.JH/26 Bug 1539: Add timout/retry options on dnsdb lookups.JH/27 Bug 286: Support SOA lookup in dnsdb lookups.JH/28 Bug 1588: Do not use the A lookup following an AAAA for setting the FQDN.      Normally benign, it bites when the pair was led to by a CNAME;      modern usage is to not canoicalize the domain to a CNAME target      (and we were inconsistent anyway for A-only vs AAAA+A).JH/29 Bug 1632: Removed the word "rejected" from line logged for ACL discards.JH/30 Check the forward DNS lookup for DNSSEC, in addition to the reverse,      when evaluating $sender_host_dnssec.JH/31 Check the HELO verification lookup for DNSSEC, adding new      $sender_helo_dnssec variable.JH/32 Bug 1397: Enable ECDHE on OpenSSL, just the NIST P-256 curve.JH/33 Bug 1346: Note MAIL cmd seen in -bS batch, to avoid smtp_no_mail log.JH/34 Bug 1648: Fix a memory leak seen with "mailq" and large queues.JH/35 Bug 1642: Fix support of $spam_ variables at delivery time.  Was      documented as working, but never had.  Support all but $spam_report.JH/36 Bug 1659: Guard checking of input smtp commands again pseudo-command      added for tls authenticator.