חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (07.12.15) - גרסה חדשה: Dovecot v2.2.20

(07.12.15) - גרסה חדשה: Dovecot v2.2.20

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


Dovecot

לפרטים נוספים:
http://www.dovecot.org/doc/NEWS-2.2

מה חדש:

+ Added mailbox { autoexpunge=time } setting. See
	 http://wiki2.dovecot.org/MailboxSettings for details.
	+ ssl_options: Added support for no_ticket
	+ imap/pop3/managesieve-login: Added postlogin_socket=path passdb extra
	 field. This allows replacing the default service
	 imap/pop3/managesieve {} settings for specific users (e.g. running
	 their imap process via valgrind or strace).
	+ doveadm fetch: Added date.sent/received/saved.unixtime
	+ fs-posix: Added mode=auto parameter to set the created files' and
	 directories' mode based on the parent dir if it has setgid-bit.
	+ director: Support backends having hostnames, which makes it possible
	 to verify their SSL certificates.
	- director: Directors' state became desynchronized if doveadm director
	 commands were used to modify the same backend in multiple directors
	 at the same time with conflicting changes. This fix includes some
	 extra checks, which makes sure that if such a conflict still happens
	 it's automatically fixed. In some situations such an automatic fix
	 may now be unnecessarily triggered and an error logged.
	- director: Backend tags weren't working correctly.
	- ldap: tls_* settings weren't used for ldaps URIs.
	- ldap, mysql: Fixed setting connect timeout.
	- auth: userdb lookups via auth-worker couldn't change username
	- dsync: Fixed handling deleted directories. Make sure we don't go to
	 infinite mailbox renaming loop.
	- imap: Fixed crash in NOTIFY when there were watched namespaces that
	 didn't support NOTIFY.
	- imap: After SETMETADATA was used, various commands (especially FETCH)
	 could have started hanging when their output was large.
	- stats: Idle sessions weren't refreshed often enough, causing stats
	 process to forget them and log errors about unknown sessions when
	 they were updated later.
	- stats: Fixed "Duplicate session ID" errors when LMTP delivered to
	 multiple recipients and fts_autoindex=yes.
	- zlib plugin: Fixed copying causing cache corruption when zlib_save
	 wasn't set, but the source message was compressed.
	- fts-solr: Fixed escaping Solr query parameters.
	- lmtp: quota_full_tempfail=yes was ignored with
	 lmtp_rcpt_check_quota=yes