חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (08.06.17) - גרסה חדשה: Directadmin 1.514

(08.06.17) - גרסה חדשה: Directadmin 1.514

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
https://www.directadmin.com/versions.php?version=1.514000

מה חדש:

TLSA dns records (SKINS)(TEMPLATES)feature CAA dns records (SKINS)(TEMPLATES)feature rotate_apache_error_log_megfeature vacation_set_pre.sh vacation_set_post.shfeature CHANGED: json for CMD_DNS_ADMINfeature json for CMD_DNS_CONTROL CMD_DNS_MXfeature email_filter_write_pre.sh & email_filter_write_post.shfeature CMD_DNS_ADMIN CMD_DNS_CONTROL CMD_DNS_MX action=editfeature CMD_JSON_LANGfeature Ability to preserve html sequences in messages/ticketsfeature CMD_JSON_VALIDATE to verify types before submissionfeature Ability to shut off dovecot_sni per-domain in the domains/domain.com.conffeature allow_dns_underscore=1 new internal defaultfeature enable_ssl_sni=1 new internal defaultfeature Admin Settings: maxfilesize can be KB, MB, GB, TB, etc (SKINS)feature No DKIM if there is no zonefeature Ability to link IPs through the task.queuefeature FileManager head and tail commandsfeature FTP Backup option to upload md5sum filefeature Custom Domain Items values available in virtual_host2.conf templatesfeature CMD_API_SHOW_SERVICES?all_info=yes to show memory and pidsfeature Pass $created_by variable to domain_create_pre.sh / post.shfeature Unable to Logout; The referer used is not safe as it can be controlled by a Userbugfix HTML encoded characters missing trailing semi-colonbugfix domain data files not being removed with domainbugfix awstats_process.sh + cagefs: LogFile not always swappedbugfix nginx/proxy: php selector using wrong php on secondary domain is default domain swapped, 2nd notbugfix Reset Today to also delete per-Email sendsbugfix CMD_EMAIL_REG to force downloadbugfix Automatically add quotes for TXT records, if they're neededbugfix FreeBSD: dnssec.sh using wrong binary pathsbugfix Check for /var/www/html/squirrelmail before backup/restorebugfix CMD_API_FILE_MANAGER type returned incorrect valuebugfix BlockCracking: variables.conf.custom values show extra = character in noticesbugfix Missing headers for API response of "...does not exist in your authority level"bugfix No CGI for a domain should not have Options Includes (SECURITY)(TEMPLATES)bugfix Moved php-fpm section into  section of VirtualHost (TEMPLATES)bugfix CMD_FILE_MANAGER could not use path token to set other tokenbugfix Allow forward slash in PTR record namesbugfix dovecot_sni rename domain didn't swap /etc/dovecot/conf/sni/domain.com.confbugfix Removed old logs from deleted domainsbugfix Linked IPs should only duplicate local IPs in DNSbugfix mod_security logs not rotated if awstats=1bugfix Disable SSLv2/SSLv2 for outboud client callsbugfix Notify Admins on LetsEncrypt renewal errorbugfix Don't throw error is User is deleted mid-backupbugfix