תיכנות ושפות צד שרת | HTML - טבלת תגיות HTML/XHTML

טבלת תגיות HTML/XHTML

HTML

תיכנות ושפות צד שרת


טבלה המכילה את תגיות HTML/XHTML ומראה באיזה Doctype הם תומכות:

תגיותHTML5HTML 4.01 / XHTML 1.0XHTML 1.1
  TransitionalStrictFrameset 
<a>כןכןכןכןכן
<abbr>כןכןכןכןכן
<acronym>לאכןכןכןכן
<address>כןכןכןכןכן
<applet>לאכןלאכןלא
<area />כןכןכןכןלא
<article>כןלאלאלאלא
<aside>כןלאלאלאלא
<audio>כןלאלאלאלא
<b>כןכןכןכןכן
<base />כןכןכןכןכן
<basefont />לאכןלאכןלא
<bdi>כןלאלאלאלא
<bdo>כןכןכןכןלא
<big>לאכןכןכןכן
<blockquote>כןכןכןכןכן
<body>כןכןכןכןכן
<br />כןכןכןכןכן
<button>כןכןכןכןכן
<canvas>כןלאלאלאלא
<caption>כןכןכןכןכן
 <center>לאכןלאכןלא
<cite>כןכןכןכןכן
<code>כןכןכןכןכן
<col />כןכןכןכןלא
<colgroup>כןכןכןכןלא
<command>כןלאלאלאלא
<datalist>כןלאלאלאלא
<dd>כןכןכןכןכן
<del>כןכןכןכןלא
<details>כןלאלאלאלא
<dfn>כןכןכןכןכן
<dir>לאכןלאכןלא
<div>כןכןכןכןכן
<dl>כןכןכןכןכן
<dt>כןכןכןכןכן
<em>כןכןכןכןכן
<embed>כןלאלאלאלא
<fieldset>כןכןכןכןכן
<figcaption>כןלאלאלאלא
<figure>כןלאלאלאלא
<font>לאכןלאכןלא
<footer>כןלאלאלאלא
<form>כןכןכןכןכן
<frame />לאלאלאכןלא
<frameset>לאלאלאכןלא
<h1> to <h6>כןכןכןכןכן
<head>כןכןכןכןכן
<header>כןלאלאלאלא
<hgroup>כןלאלאלאלא
<hr />כןכןכןכןכן
<html>כןכןכןכןכן
<i>כןכןכןכןכן
<iframe>כןכןלאכןלא
<img />כןכןכןכןכן
<input />כןכןכןכןכן
<ins>כןכןכןכןלא
<isindex>לאכןלאכןלא
<keygen>כןלאלאלאלא
<kbd>כןכןכןכןכן
<label>כןכןכןכןכן
<legend>כןכןכןכןכן
<li>כןכןכןכןכן
<link />כןכןכןכןכן
<map>כןכןכןכןלא
<mark>כןלאלאלאלא
<menu>כןכןלאכןלא
<meta />כןכןכןכןכן
<meter>כןלאלאלאלא
<nav>כןלאלאלאלא
<noframes>לאכןלאכןלא
<noscript>כןכןכןכןכן
<object>כןכןכןכןכן
<ol>כןכןכןכןכן
<optgroup>כןכןכןכןכן
<option>כןכןכןכןכן
<output>כןלאלאלאלא
<p>כןכןכןכןכן
<param />כןכןכןכןכן
<pre>כןכןכןכןכן
<progress>כןלאלאלאלא
<q>כןכןכןכןכן
<rp>כןלאלאלאלא
<rt>כןלאלאלאלא
<ruby>כןלאלאלאלא
<s>כןכןלאכןלא
<samp>כןכןכןכןכן
<script>כןכןכןכןכן
<section>כןלאלאלאלא
<select>כןכןכןכןכן
<small>כןכןכןכןכן
<source>כןלאלאלאלא
<span>כןכןכןכןכן
<strike>לאכןלאכןלא
<strong>כןכןכןכןכן
<style>כןכןכןכןכן
<sub>כןכןכןכןכן
<summary>כןלאלאלאלא
<sup>כןכןכןכןכן
<table>כןכןכןכןכן
<tbody>כןכןכןכןלא
<td>כןכןכןכןכן
<textarea>כןכןכןכןכן
<tfoot>כןכןכןכןלא
<th>כןכןכןכןכן
<thead>כןכןכןכןלא
<time>כןלאלאלאלא
<title>כןכןכןכןכן
<tr>כןכןכןכןכן
<track>כןלאלאלאלא
<tt>לאכןכןכןכן
<u>לאכןלאכןלא
<ul>כןכןכןכןכן
<var>כןכןכןכןכן
<video>כןלאלאלאלא
<wbr>כןלאלאלאלא