תיכנות ושפות צד שרת | HTML - טבלת סמלים

טבלת סמלים

HTML

תיכנות ושפות צד שרת


טבלת סמלים כוללת תווים מתמטיים, תווי Greek, חצים שונים, סמלים וצורות טכניות.

טבלת סמלים מתמטיים:

תוקוד כמספרקוד כשםתיאור
∀∀for all
∂∂part
∃∃exists
∅∅empty
∇∇nabla
∈∈isin
∉∉notin
∋∋ni
∏∏prod
∑∑sum
−−minus
∗∗lowast
√√square root
∝∝proportional to
∞∞infinity
∠∠angle
∧∧and
∨∨or
∩∩cap
∪∪cup
∫∫integral
∴∴therefore
∼∼similar to
≅≅congruent to
≈≈almost equal
≠≠not equal
≡≡equivalent
≤≤less or equal
≥≥greater or equal
⊂⊂subset of
⊃⊃superset of
⊄⊄not subset of
⊆⊆subset or equal
⊇⊇superset or equal
⊕⊕circled plus
⊗⊗circled times
⊥⊥perpendicular
⋅⋅dot operator

 

טבלת Greek Letters:

תוקוד כמספרקוד כשםתיאור
ΑΑΑAlpha
ΒΒΒBeta
ΓΓΓGamma
ΔΔΔDelta
ΕΕΕEpsilon
ΖΖΖZeta
ΗΗΗEta
ΘΘΘTheta
ΙΙΙIota
ΚΚΚKappa
ΛΛΛLambda
ΜΜΜMu
ΝΝΝNu
ΞΞΞXi
ΟΟΟOmicron
ΠΠΠPi
ΡΡΡRho
 undefined Sigmaf
ΣΣΣSigma
ΤΤΤTau
ΥΥΥUpsilon
ΦΦΦPhi
ΧΧΧChi
ΨΨΨPsi
ΩΩΩOmega
    
αααalpha
βββbeta
γγγgamma
δδδdelta
εεεepsilon
ζζζzeta
ηηηeta
θθθtheta
ιιιiota
κκκkappa
λλλlambda
μμμmu
νννnu
ξξξxi
οοοomicron
πππpi
ρρρrho
ςςςsigmaf
σσσsigma
τττtau
υυυupsilon
φφφphi
χχχchi
ψψψpsi
ωωωomega
ϑϑϑtheta symbol
ϒϒϒupsilon symbol
ϖϖϖpi symbol

 

טבלת סמלים שונים:

תוקוד כמספרקוד כשםתיאור
ŒŒŒcapital ligature OE
œœœsmall ligature oe
ŠŠŠcapital S with caron
šššsmall S with caron
ŸŸŸcapital Y with diaeres
ƒƒƒf with hook
ˆˆˆmodifier letter circumflex accent
˜˜˜small tilde
  en space
  em space
  thin space
‌‌zero width non-joiner
‍‍zero width joiner
‎‎left-to-right mark
‏‏right-to-left mark
––en dash
——em dash
‘‘left single quotation mark
’’right single quotation mark
‚‚single low-9 quotation mark
““left double quotation mark
””right double quotation mark
„„double low-9 quotation mark
††dagger
‡‡double dagger
••bullet
……horizontal ellipsis
‰‰per mille
′′minutes
″″seconds
‹‹single left angle quotation
››single right angle quotation
‾‾overline
€€euro
™™trademark
←←left arrow
↑↑up arrow
→→right arrow
↓↓down arrow
↔↔left right arrow
↵↵carriage return arrow
⌈⌈left ceiling
⌉⌉right ceiling
⌊⌊left floor
⌋⌋right floor
◊◊lozenge
♠♠spade
♣♣club
♥♥heart
♦♦diamond