חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (10.10.12) - גרסה חדשה: curl 7.28 released

(10.10.12) - גרסה חדשה: curl 7.28 released

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


להורדה:
http://curl.haxx.se/

מה חדש:
Changes: 
• SSH: added agent based authentication
• ftp: active conn, allow application to set sockopt after accept() call with CURLSOCKTYPE_ACCEPT
• multi: add curl_multi_wait()
• metalink: Added support for Microsoft Windows CryptoAPI
• md5: Added support for Microsoft Windows CryptoAPI
• parse_proxy: treat "socks://x" as a socks4 proxy
• socks: Added support for IPv6 connections through SOCKSv5 proxy

Bugfixes:
• WSAPoll disabled on Windows builds due to its bugs
• segfault on request retries
• curl-config: parentheses fix
• VC build: add define for openssl
• globbing: fix segfault when >9 globs were used
• fixed a few clang-analyzer warnings
• metalink: change code order to build with gnutls-nettle
• gtls: fix build failure by including nettle-specific headers
• change preferred HTTP auth on a handle previously used for another auth
• file: use fdopen() to avoid race condition
• Added DWANT_IDN_PROTOTYPES define for MSVC too
• verbose: fixed (nil) output of hostnames in re-used connections
• metalink: Un-broke the build when building --with-darwinssl
• curl man page cleanup
• Avoid leak of local device string when reusing connection
• Curl_socket_check: fix return code for timeout
• nss: do not print misleading NSS error codes
• configure: remove the --enable/disable-nonblocking options
• darwinssl: add TLS 1.1 and 1.2 support, replace deprecated functions
• NTLM: re-use existing connection better
• schannel crash on multi and easy handle cleanup
• SOCKS: truly disable it if CURL_DISABLE_PROXY is defined
• mk-ca-bundle: detect start of trust section better
• gnutls: do not fail on non-fatal handshake errors
• SMTP: only send SIZE if supported
• ftpserver: respond with a 250 to SMTP EHLO
• ssh: do not crash if MD5 fingerprint is not provided by libssh2
• winbuild: Added support for building with SPNEGO enabled
• metalink: Fixed validation of binary files containing EOF
• setup.h: fixed for MS VC10 build
• cmake: use standard findxxx modules for cmake v2.8+
• HTTP_ONLY: disable more protocols
• Curl_reconnect_request: clear pointer on failure
• https.c example: remember to call curl_global_init()
• metalink: Filter resource URLs by type
• multi interface: CURLOPT_LOW_SPEED_* fix during rate limitation
• curl_schannel: Removed buffer limit and optimized buffer strategy