כללי[07/2021]

ארזנט מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו www.ereznet.co.il ו/או www.ereznet.com ו/או www.ereznet.net ו/או www.ereznet.info ו/או www.ereznet.cloud (להלן: "האתר") וכן לאתרי האינטרנט, או כל תוכן, או תוכנה המאוחסנים בשרתיה, או בארון התקשורת שלה (להלן: "האתרים המאוחסנים") על ידי בעליהם, וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתרים – הכל בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:


[1] הקדמה

1.1. אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר ובשירותי ארזנט בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר והשימוש בשירותי ארזנט. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר או בשירותי ארזנט, ועליך להימנע משימוש בשירותיה של ארזנט.

1.2. תנאים אלה חלים על השימוש באתרים המאוחסנים, השימוש בשירותי ארזנט, השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר ובשירותי ארזנט, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.3. לשימת לבך, ארזנט שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר ובתנאי השימוש לצורך אחסון אתרים בשרתי החברה. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.

1.4. תנאי שימוש מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתרי ארזנט, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.5. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה "משתמש", כוונת ההסכם היא ל"משתמש רשום" ו"משתמש שאינו רשום", לרבות משתמש הגולש באתרים המאוחסנים ולרבות משתמש המאחסן אתר בשרתי ארזנט (אלא אם צוין אחרת).

1.6. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

1.7. בכל שאלה ניתן לפנות לנציגי ארזנט בכתובת דוא"ל Sales@ErezNet.co.il ארזנט תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

[2] אודותינו

2.1. ארזנט מספקת שירותים רבים בתחום האינטרנט: בניית אתרי אינטרנט וחנויות וירטואליות בכל הסוגים והרמות, פיתוח אפליקציות מורכבות ומערכות ניהול, שירותי אחסון אתרים ושרתים, שירותי סטרימינג, גרפיקה והפקות דפוס, קידום ושיווק עסקים.

[3] אחריות

3.1. שירותי ארזנט בכלל ובפרט שירותי אחסון האתרים, האתר בכללותו, האתרים המאוחסנים והשירותים המוצעים בהם, לרבות המידע המופיע בהם, התוכנה העומדת בבסיסם והמידע והחומר אשר מצוי בהם, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

3.1.1. המונח "מידע" ו/או "תוכן", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות ומבלי שנאמר אחרת: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, (animation) תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, (format) פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

3.2. ארזנט אינה אחראית לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים. ארזנט לא תשא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר ובאתרים המאוחסנים, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות. אף אם ארזנט ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך - שימוש באתר ובשירותי האחסון של ארזנט מהווה את הסכמתך לפטור את ארזנט מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

3.3. בשום מקרה ארזנט ו/או ספקיה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש בשירותי האחסון שלה או באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

3.4. ארזנט אינה אחראית לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתרים המאוחסנים או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכם.

3.5. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

3.6. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין ארזנט מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

3.6.1. המידע והחומר המצוי באתרים המאוחסנים;
3.6.2. לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתרים המאוחסנים;
3.6.3. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר ובאתרים המאוחסנים;
3.6.4. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר ובאתרים המאוחסנים;
3.6.5. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את האתרים המאוחסנים, לרבות הגישה לאתר ולאתרים המאוחסנים.

[4] רציפות, זמינות ואמינות השירות

4.1. ארזנט עושה כל שביכולתה לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין היא יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לארזנט, כדי שזו תוכל לתקנו. כמו כן, במידה וישנו אתר תוכן רלוונטי שאינו נסרק, יש להודיע על כך לארזנט לצורך סריקתו במסגרת מנוע החיפוש. ארזנט שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה. ארזנט רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

4.2. ארזנט אינה מתחייבת ששירותי האחסון הניתנים על ידה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית לשרתי ארזנט, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל ארזנט או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. ארזנט לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

[5] השימוש באתר, בשירותי האחסון ובאתרים המאוחסנים

5.1. בסעיף זה על תתי הסעיפים בו המונח שימוש מתייחס אל השימוש באתר, השימוש בשירותי האחסון של ארזנט, השימוש בשירותי ארזנט ובאתרים המאוחסנים.

5.2. עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ארזנט בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות.

5.3. השימוש, אפוא, בתכנים השונים ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.4. השימוש הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

5.5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר והאתרים המאוחסנים. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר ומהאתרים המאוחסנים.

5.6. אין להציג תכנים מהאתר ומהאתרים המאוחסנים בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

5.7. על המשתמש חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ובאתרים המאוחסנים.

5.8. התשדורות והמידע אל שרתי ארזנט ומהם אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל שרתי ארזנט מהם ודרכם, מוטל על המשתמש.

5.9. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל השרתים או מהם לא נוצרים כל יחסים בינך לבין ארזנט אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

[6] קישורים חיצוניים

6.1. האתר והאתרים המאוחסנים מכילים בתוכם מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

6.2. אם לא נאמר אחרת על ידי ארזנט, קישורים אלקטרוניים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי ארזנט, לגבי אותם מקורות אחרים.

6.3. אין ארזנט מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וארזנט לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.

6.4. ארזנט אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

6.5. מבלי לגרוע מן האמור, ארזנט אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים. ארזנט אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים על ידי צדדים שלישיים.

[7] שימוש לרעה באתר, באתרים המאוחסנים ובשירותי ארזנט

7.1. ארזנט שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים על ידה. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

7.2. ארזנט שוקדת לוודא כי השירותים המוצעים על ידה לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל: Sales@ErezNet.co.il ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.

7.3. בשל כך שארזנט אינה יכולה להיות מומחית בזכויות הקניין הרוחני באלפי קטגוריות, ובשל כך שארזנט אינה יכולה לוודא כי משתמשים הינם בעלי זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאתר, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.

7.4. מובהר, כי ארזנט איננה רשאית לגשת אל, או לעשות כל שימוש בקבצים של אתרי האינטרנט המאוחסנים והמכילים "מידע", כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, דהיינו - "נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו". כל פנייה של צד שלישי, בנוגע להפרת תנאי השימוש, או להעלאת תוכן הנטען כפוגעני, מפר, או בלתי חוקי, לאתר המאוחסן באמצעות שירותיה של ארזנט, יקנה לארזנט את הסמכות לחסום את גישת האתר לרשת האינטרנט הציבורית, להשהות או לבטל את החשבון של בעל האתר אצל ארזנט ולעשות כל פעולה נוספת, לפי שיקול דעת ארזנט, וכל זאת מבלי לגשת לקובצי האתר המכילים מידע, כאמור.

[8] רוחב פס

8.1. כחלק משירותי האחסון של ארזנט, ארזנט מעמידה לרשות המשתמש רוחב פס חודשי כתלות בסוג בחבילת האחסון אותה רכש המשתמש.

8.2. בכל מקרה בו המשתמש או אתר המשתמש יגרום לחריגת שימוש ברוחב הפס, לארזנט הזכות להפסיק, לצמצם ולהשהות את רוחב הפס המוקצה למשתמש במסגרת החודשית.

8.3. שארית רוחב פס שלא נוצלה במהלך החודש לא תוכל להיזקף לחודש שלאחר מכן.

[9] רישום שם מתחם

9.1. זמינות ורישום שם מתחם כפוף לזמינות שם המתחם, יתכן מצב בו באתר יצוין כי שם מתחם כלשהו זמין ואולם בשל פערי מידע השם אינו זמין. האישור הסופי לזמינות שם המתחם כפוף לאישור והוראות "איגוד האינטרנט הישראלי" ו\או הרשם המבצע את הרישום בפועל.

9.2. בהתאם להוראות "איגוד האינטרנט הישראלי" שם מתחם נרשם לתקופה של או שנה או שנתיים. לאחר מכן על הלקוח האחריות לחדש את רישום שם המתחם באמצעות ארזנט. שם המתחם אינו מתחדש באופן אוטומטי, ולצורך חידושו יש לשלם תשלום נוסף המתעדכן מעת לעת.

[10] הצעות המחיר באתר

10.1. ההצעות המחיר באתר מתעדכנות מעת לעת, פרסום באתר בדבר מחירי השירותים הינם מידע ראשוני בלבד. הצעות המחיר המפורטות באתר של ארזנט, כפופות לתנאי השימוש אלו, כמו גם הצעות מחיר הנשלחות באופן ישיר.

[11] הזמנות אונליין באמצעות האתר

11.1. באתר ניתן לבצעה הזמנות ורכישה של השירותים המוצעים על ידי ארזנט וזאת בהתאם לאפיקי התשלום האפשריים של ארזנט. תשלום בגין השירות יתבצע בטרם קבלת השירות ויחודש באופן אוטומטי ביום שלפני סיום השירות, אלא אם כן הודיע הלקוח אחרת.

11.2. בכל מקרה של דחייה בביצוע התשלום ארזנט תשהה את חשבון המשתמש, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

11.3. חשבוניות מס יישלחו למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר שהזין המשתמש במועד ההרשמה.

[12] תוכן באתר ובאתרים המאוחסנים

12.1. ארזנט אינה מנטרת ואינה בודקת מידע המועלה לאתרים המאוחסנים ואין היא יכולה לבדוק ולנטר מידע המועלה לאתרים המאוחסנים.

12.2. ארזנט אינה מנטרת ואינה בודקת מידע הנסרק לאתרים המאוחסנים באופן אוטומטי ואין היא יכולה לבדוק ולנטר מידע הנסרק לאתרים המאוחסנים.

12.3. ארזנט מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של שיח פורה באתרים, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים באתרים. עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של חופש הביטוי באתרים, ארזנט רשאית לחסום גישה לאתר המאוחסן בשרתיה מרשת האינטרנט הציבורית, להשהות או לבטל את החשבון של בעל האתר אצל ארזנט ולעשות כל פעולה נוספת, לפי שיקול דעת ארזנט, כאמור, מקום בו קיים חשש לפגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכיו"ב.

12.4. ארזנט רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכיו"ב.ארזנט אינה יכולה לפקח על המידע המועלה לאתר על ידי המשתמשים וכאמור אין לה כל גישה, או רשות להשתמש במידע המועלה לאתרים המאוחסנים. מבלי לגרוע מן האמור, ארזנט שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק.

12.5. ארזנט אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתרים ע"י המשתמשים או המפרסמים השונים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

12.6. הינך מתחייב שלא להעלות לשרתי ארזנט, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

12.6.1. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתרים שלא בהתאם ליכולות האתרים;
12.6.2. אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
12.6.3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים פוגעים ברגשות הציבור;
12.6.4. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam) הודעות שרשרת ו/או הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל;
12.6.5. עלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
12.6.6. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;
12.6.7. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום מסוג IRC, Daemons, IRCD, TRAKER, Torrent client, תוכנות ופעילות לשיתוף קבצים, שרתי משחקים כגון counter-strike, Warcraft, half-life.
12.6.8. הפעלת סקריפטים, תוכנות צ'אט ותוכנות אחרות הגורמים לצריכה של כ 30% ומעלה ממשאבי השרתים למשך 60 שניות ומעלה.
12.6.9. הפעלת כלים לביצוע אוטומציה (כגון cron ו – anacron) במרווחים של פחות מ-15 דקות.
12.6.10. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתרים בפרט;
12.6.11. כוללים תוכן העלול להטעות צרכן;
12.6.12. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
12.6.13. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
12.6.14. יוצרים נפח תעבורה חריג עד כדי פגיעה בלתי סבירה בשאר האתרים המאוחסנים בשרתי ארזנט.

12.7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12.6 דלעיל, או מהתנאים בהסכם זה, הנך מתחייב ומצהיר, בקשר למידע [כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות")], הנאסף והמועלה לאתרים המאוחסנים באמצעות שירותיה של ארזנט, כי חל איסור מוחלט:

12.7.1. לשמור בשרתיה או במסגרת שירותיה של ארזנט ולנהל מידע אודות 10,000 איש ומעלה;
12.7.2. לנהל מאגר מידע שמטרתו העיקרית היא איסוף מידע לצורך מסירתו לאחר כדרך עיסוק, לרבות שירותי דיוור ישיר. למען הסר ספק, בעלי האתרים מתחייבים בזה, שלא למכור לצדדים שלישיים, בכל דרך שהיא, ישירה, עקיפה, או בכל דרך אחרת, את המידע הנאסף על המשתמשים באתרים המאוחסנים;
12.7.3. לנהל מאגר מידע הכולל מידע שבעליו כפוף לחובת סודיות מקצועית לפי דין או לפי עקרונות של אתיקה מקצועית;
12.7.4. לנהל מאגר מידע הכולל: (1) מידע על צנעת חייו האישיים של אדם, לרבות התנהגותו ברשות היחיד; (2) מידע רפואי או מידע על מצבו הנפשי של אדם; (3) מידע גנטי כהגדרתו בחוק מידע גנטי, התשס"א-2000; (4) מידע אודות דעותיו הפוליטיות או אמונותיו הדתיות של אדם; (5) מידע אודות עברו הפלילי של אדם; (6) נתוני תקשורת כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007; (7) מידע ביומטרי; (8) מידע על נכסיו של אדם, חובותיו והתחייבויותיו הכלכליות, מצבו הכלכלי או שינוי בו, יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הכלכלית ומידת עמידתו בהם; (9) הרגלי צריכה של אדם שיש בהם כדי ללמד על מידע לפי הפרטים המנויים בסעיף זה, או על אישיותו של אדם, אמונתו או דעותיו.
12.7.5. על ניהול מאגר מידע שבעליו הוא "גוף ציבורי", כמשמעותו בסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות.

12.8. ארזנט אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתרים. ארזנט אינה מתחייבת, שמידע שפורסם באתרים במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתרים.

12.9. התכנים והאתרים המפורסמים על ידך יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, וארזנט אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות העלאת התכנים והאתרים. על כן, ארזנט לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתיגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

12.10. ארזנט לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתרים המאוחסנים ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

12.11. ארזנט ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר לתכנים ולאתרים המתפרסמים על ידך ובקשר לתכנים המפורסמים באתרים על ידי משתמשים אחרים. ארזנט ממליצה לנהוג משנה זהירות ביחס למידע מקצועי הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים באתרים. ארזנט מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, ארזנט אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

12.12. באתרים אתה עשוי למצוא תכנים בנושאים כלכליים. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה, מומלץ לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתרים, תיעשה על אחריותך בלבד.

[13] שימוש בינלאומי באתר

13.1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית באמצעות האתר המאוחסן על ידך וכל פעולה הנעשית למול אתר המאוחסן בשרתי ארזנט, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

[14] שיפוי

14.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את ארזנט, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

[15] פרטיות ואבטחת מידע

15.1. ארזנט מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

15.2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותי ארזנט.

15.3. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. ארזנט לא תשכיר, לא תמכור ולא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.

15.4. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא ארזנט רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל ארזנט לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא"ל Sales@ErezNet.co.il.
לשם הגילוי הנאות חשוב לציין כי התראה על חידוש שירות מסוים כמו חידוש הזמנת דומיין ו/או אחסון, אינה ניתנת להסרה.

15.5. המשתמש פוטר את ארזנט מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

15.6. מוצהר ומוסכם בזה, כי בעלי האתרים המאוחסנים, אחראים לאבטחה ושימור המידע, לרבות הקבצים וקוד תוכנות המחשב המצויים באתרים המאוחסנים על מנת למנוע כל גישה בלתי מורשית למידע, או פגיעה בשלמות המידע.

15.7. מוצהר ומוסכם בזה, כי מלבד הפעולות אותן נוקטת ארזנט באופן סדיר לאבטחת מערכותיה, בעלי האתרים המאוחסנים מתחייבים לוודא כי הנם נוקטים בכל הפעולות הנדרשות, על-פי חוק, לאבטחת האתרים המאוחסנים.

15.8. בעלי האתרים מתחייבים בזה, כי לא תהיה להם כל טענה, דרישה, או תביעה כלפי ארזנט בקשר לאבטחת האתרים המאוחסנים ושימור המידע בהם, וביחס לכל נזק שעשוי להיגרם להם, או לצדדים שלישיים. מובהר, כי טרם ההתקשרות עם ארזנט, חלה על בעלי האתרים להיוועץ עם מומחה אבטחת מידע חיצוני.

15.9. אם האתרים המאוחסנים כוללים סליקות עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי, על בעלי האתרים המאוחסנים לוודא ולהבטיח כי הספק של שירותי הסליקה עומד בתקן המקובל בעניין זה, PCI DSS, לסליקת אשראי בטוחה. להסרת ספק, חל איסור מוחלט על בעלי האתרים המאוחסנים, לשמור פרטי כרטיסי אשראי וכל כרטיס חיוב אחר, על גבי שרתי ושירותי ארזנט.

[16] גיבויים

16.1. בעלי האתרים המאוחסנים, מתחייבים בזה, לדאוג בעצמם ועל חשבונם, לעריכת גיבויים של המידע המאוחסן בשרתיה של ארזנט, וכן לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתרים המאוחסנים. מובהר ומוסכם בזה, כי אם בעלי האתרים המאוחסנים ירכשו מארזנט שירותי גיבוי כאמור לתוכן המאוחסן בשרתיה, אין בכך כדי לגרוע מאחריותם לגיבוי המידע, או התוכן המאוחסן בשרתיה של ארזנט לפי סעיף זה. בעלי האתרים המאוחסנים מאשרים בזה, כי לא תהיה להם, כל טענה, או דרישה, מכל מין וסוג, לכל אובדן של קבצים, מידע או נתונים של אתרים המאוחסנים, לרבות אם רכשו מארזנט שירותי גיבוי כאמור.

[17] זכויות יוצרים

17.1. כל הדפים המצויים באתרים שבשרתי ארזנט הם רכושה של ארזנט או של בעלי האתרים. אין להעתיק, או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של ארזנט, או של בעלי האתרים, והכל כאמור, בהתאם להקשר.

17.2. האתרים והתוכן מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שארזנט תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתרים. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

17.3. כל זכויות היוצרים באתרים המאוחסנים לרבות עיצובם, תוכנם, יישומם, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות ארזנט או בבעלות בעלי האתרים בלבד ו/או ספקי התוכן של ארזנט ו/או השותפים העסקיים של ארזנט.

17.4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ארזנט בכתב ומראש.

17.5. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתרים המועלים על ידך נשארים בבעלותך. עם זאת, עליך להימנע מלמסור ולהעלות לשרתי ארזנט תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. בהעלאת תוכן כלשהו לפרסום בשרתי ארזנט, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו וכי הנך בר רשות להתרת פרסומו והשימוש בו.

[18] סימני מסחר

18.1. שמה של ארזנט, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים של ארזנט והבלתי רשומים של ארזנט הם קניינה הבלעדי של ארזנט. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

[19] פרסומת

19.1. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתרים המאוחסנים, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לארזנט אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה. ארזנט אינה בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתרים המאוחסנים.

[20] הפסקת שימוש

20.1. ארזנט תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה סעדים כלשהם.

20.2. ארזנט תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש, אם לא יעמוד באחד התנאים בהסכם זה.

[21] יצירת קשר

21.1. ארזנט מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשים וצדדים שלישים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג' מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לאחד מהכתובות הבאות:

21.1.1. טלפון משרד: 077-2148004.
21.1.2. פקסימיליה: 077-2148005.
21.1.3. כתובת דואר אלקטרוני (מחלקת מכירות): Sales@ErezNet.co.il
21.1.4. כתובת דואר אלקטרוני (מחלקת הנהלת חשבונות): Accounting@ErezNet.co.il

[22] סמכות שיפוט

22.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

22.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.