חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (26.09.13) - גרסה חדשה: Directadmin 1.44

(26.09.13) - גרסה חדשה: Directadmin 1.44

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://directadmin.com/versions.php?version=1.44

מה חדש:
exim.pl version 14 [feature] 
Syntax Check with custom httpd config (SKINS) [feature]
Tokenizer newline reducer [feature]
Inodes (SKINS) [feature]
Add innodb_file_per_table to /etc/my.cnf for new intalls [feature]
file check before ftp_upload.php [feature]
CMD_API_POP to include per-email sent/limit if enabled [feature]
SPF type dns records (SKINS)(TEMPLATES) [feature]
Added SESSION_ID env variable to all_pre.sh and all_post.sh [feature]
Security: Changes to mysql restore process [feature]
Security: improvements to strict_backup_permissions - MAJOR CHANGES [feature]
Changes and new tokens in user_limit.txt [feature]
Subdomain MX records (SKINS) (API) [feature]
per-User php-mail.log (TEMPLATES) [feature]
User creation, IP no longer needed to be known [feature]
user_backup_success.sh [feature]
Ability to specify https for webapps scripts (SKINS) [feature]
CMD_API_POP?domain=domain.com&action=full for full output [feature]
Ability to add multiple access_host values upon DB creation [feature]
Named::readDB: Can't open /var/named/.db for reading [bugfix]
Change default connect_timeout from 5 to 10 seconds [bugfix]
da-popb4smtp recording negative bytes for large dovecot logging [bugfix]
Set new domain pointers as non-local for mail to match main domain [bugfix]
nginx check for secure_access_group [bugfix]
Wrong language for some internal text files [bugfix]
Restore with add_userdb_quota option using Bytes instead of Meg [bugfix]
Changed ftp_upload.php ncftpput to have longer timeout: "data transfer timed out" [bugfix]
php-fpm not restarting with nginx [bugfix]
Error inserting host: Field 'ssl_cipher' doesn't have a default value [bugfix]
Check group on new User creation [bugfix]
Linked-ips not adding DNS for pointers and subdomains [bugfix]
Oversized disk usage limits caused negative hard limit [bugfix]
ipswap.sh to update linked ips [bugfix]