חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (22.01.15) - גרסה חדשה: OpenSSL 1.0.2

(22.01.15) - גרסה חדשה: OpenSSL 1.0.2

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
https://www.openssl.org/news/index.html
  *) config has been changed so that by default OPENSSL_NO_DEPRECATED is used.
     Access to deprecated functions can be re-enabled by running config with
     "enable-deprecated". In addition applications wishing to use deprecated
     functions must define OPENSSL_USE_DEPRECATED. Note that this new behaviour
     will, by default, disable some transitive includes that previously existed
     in the header files (e.g. ec.h will no longer, by default, include bn.h)
     [Matt Caswell]

  *) Added support for OCB mode. OpenSSL has been granted a patent license
     compatible with the OpenSSL license for use of OCB. Details are available
     at https://www.openssl.org/docs/misc/OCB-patent-grant-OpenSSL.pdf. Support
     for OCB can be removed by calling config with no-ocb.
     [Matt Caswell]

  *) SSLv2 support has been removed.  It still supports receiving a SSLv2
     compatible client hello.
     [Kurt Roeckx]

  *) Increased the minimal RSA keysize from 256 to 512 bits [Rich Salz],
     done while fixing the error code for the key-too-small case.
     [Annie Yousar <a.yousar@informatik.hu-berlin.de>]

  *) Remove various unsupported platforms:
   Sony NEWS4
   BEOS and BEOS_R5
   NeXT
   SUNOS
   MPE/iX
   Sinix/ReliantUNIX RM400
   DGUX
   NCR
   Tandem
   Cray
   WIN16
     [Rich Salz]

  *) Start cleaning up OPENSSL_NO_xxx #define's
   OPENSSL_NO_RIPEMD160, OPENSSL_NO_RIPEMD merged into OPENSSL_NO_RMD160
   OPENSSL_NO_FP_API merged into OPENSSL_NO_STDIO
     [Rich Salz]

  *) Experimental support for a new, fast, unbiased prime candidate generator,
     bn_probable_prime_dh_coprime(). Not currently used by any prime generator.
     [Felix Laurie von Massenbach <felix@erbridge.co.uk>]

  *) New output format NSS in the sess_id command line tool. This allows
     exporting the session id and the master key in NSS keylog format.
     [Martin Kaiser <martin@kaiser.cx>]

  *) Harmonize version and its documentation. -f flag is used to display
     compilation flags.
     [mancha <mancha1@zoho.com>]

  *) Fix eckey_priv_encode so it immediately returns an error upon a failure
     in i2d_ECPrivateKey.
     [mancha <mancha1@zoho.com>]

  *) Fix some double frees. These are not thought to be exploitable.
     [mancha <mancha1@zoho.com>]

  *) A missing bounds check in the handling of the TLS heartbeat extension
     can be used to reveal up to 64k of memory to a connected client or
     server.

     Thanks for Neel Mehta of Google Security for discovering this bug and to
     Adam Langley <agl@chromium.org> and Bodo Moeller <bmoeller@acm.org> for
     preparing the fix (CVE-2014-0160)
     [Adam Langley, Bodo Moeller]

  *) Fix for the attack described in the paper "Recovering OpenSSL
     ECDSA Nonces Using the FLUSH+RELOAD Cache Side-channel Attack"
     by Yuval Yarom and Naomi Benger. Details can be obtained from:
     http://eprint.iacr.org/2014/140

     Thanks to Yuval Yarom and Naomi Benger for discovering this
     flaw and to Yuval Yarom for supplying a fix (CVE-2014-0076)
     [Yuval Yarom and Naomi Benger]

  *) Use algorithm specific chains in SSL_CTX_use_certificate_chain_file():
     this fixes a limitation in previous versions of OpenSSL.
     [Steve Henson]

  *) Experimental encrypt-then-mac support.
   
     Experimental support for encrypt then mac from
     draft-gutmann-tls-encrypt-then-mac-02.txt

     To enable it set the appropriate extension number (0x42 for the test
     server) using e.g. -DTLSEXT_TYPE_encrypt_then_mac=0x42
 
     For non-compliant peers (i.e. just about everything) this should have no
     effect.

     WARNING: EXPERIMENTAL, SUBJECT TO CHANGE.

     [Steve Henson]

  *) Add EVP support for key wrapping algorithms, to avoid problems with
     existing code the flag EVP_CIPHER_CTX_WRAP_ALLOW has to be set in
     the EVP_CIPHER_CTX or an error is returned. Add AES and DES3 wrap
     algorithms and include tests cases.
     [Steve Henson]

  *) Extend CMS code to support RSA-PSS signatures and RSA-OAEP for
     enveloped data.
     [Steve Henson]

  *) Extended RSA OAEP support via EVP_PKEY API. Options to specify digest,
     MGF1 digest and OAEP label.
     [Steve Henson]

  *) Make openssl verify return errors.
     [Chris Palmer <palmer@google.com> and Ben Laurie]

  *) New function ASN1_TIME_diff to calculate the difference between two
     ASN1_TIME structures or one structure and the current time.
     [Steve Henson]

  *) Update fips_test_suite to support multiple command line options. New
     test to induce all self test errors in sequence and check expected
     failures.
     [Steve Henson]

  *) Add FIPS_{rsa,dsa,ecdsa}_{sign,verify} functions which digest and
     sign or verify all in one operation.
     [Steve Henson]

  *) Add fips_algvs: a multicall fips utility incorporating all the algorithm
     test programs and fips_test_suite. Includes functionality to parse
     the minimal script output of fipsalgest.pl directly.
     [Steve Henson]

  *) Add authorisation parameter to FIPS_module_mode_set().
     [Steve Henson]

  *) Add FIPS selftest for ECDH algorithm using P-224 and B-233 curves.
     [Steve Henson]

  *) Use separate DRBG fields for internal and external flags. New function
     FIPS_drbg_health_check() to perform on demand health checking. Add
     generation tests to fips_test_suite with reduced health check interval to
     demonstrate periodic health checking. Add "nodh" option to
     fips_test_suite to skip very slow DH test.
     [Steve Henson]

  *) New function FIPS_get_cipherbynid() to lookup FIPS supported ciphers
     based on NID.
     [Steve Henson]

  *) More extensive health check for DRBG checking many more failure modes.
     New function FIPS_selftest_drbg_all() to handle every possible DRBG
     combination: call this in fips_test_suite.
     [Steve Henson]

  *) Add support for Dual EC DRBG from SP800-90. Update DRBG algorithm test
     and POST to handle Dual EC cases.
     [Steve Henson]

  *) Add support for canonical generation of DSA parameter 'g'. See
     FIPS 186-3 A.2.3.

  *) Add support for HMAC DRBG from SP800-90. Update DRBG algorithm test and
     POST to handle HMAC cases.
     [Steve Henson]

  *) Add functions FIPS_module_version() and FIPS_module_version_text()
     to return numerical and string versions of the FIPS module number.
     [Steve Henson]

  *) Rename FIPS_mode_set and FIPS_mode to FIPS_module_mode_set and
     FIPS_module_mode. FIPS_mode and FIPS_mode_set will be implemented
     outside the validated module in the FIPS capable OpenSSL.
     [Steve Henson]

  *) Minor change to DRBG entropy callback semantics. In some cases
     there is no multiple of the block length between min_len and
     max_len. Allow the callback to return more than max_len bytes
     of entropy but discard any extra: it is the callback's responsibility
     to ensure that the extra data discarded does not impact the
     requested amount of entropy.
     [Steve Henson]

  *) Add PRNG security strength checks to RSA, DSA and ECDSA using
     information in FIPS186-3, SP800-57 and SP800-131A.
     [Steve Henson]

  *) CCM support via EVP. Interface is very similar to GCM case except we
     must supply all data in one chunk (i.e. no update, final) and the
     message length must be supplied if AAD is used. Add algorithm test
     support.
     [Steve Henson]

  *) Initial version of POST overhaul. Add POST callback to allow the status
     of POST to be monitored and/or failures induced. Modify fips_test_suite
     to use callback. Always run all selftests even if one fails.
     [Steve Henson]

  *) XTS support including algorithm test driver in the fips_gcmtest program.
     Note: this does increase the maximum key length from 32 to 64 bytes but
     there should be no binary compatibility issues as existing applications
     will never use XTS mode.
     [Steve Henson]

  *) Extensive reorganisation of FIPS PRNG behaviour. Remove all dependencies
     to OpenSSL RAND code and replace with a tiny FIPS RAND API which also
     performs algorithm blocking for unapproved PRNG types. Also do not
     set PRNG type in FIPS_mode_set(): leave this to the application.
     Add default OpenSSL DRBG handling: sets up FIPS PRNG and seeds with
     the standard OpenSSL PRNG: set additional data to a date time vector.
     [Steve Henson]

  *) Rename old X9.31 PRNG functions of the form FIPS_rand* to FIPS_x931*.
     This shouldn't present any incompatibility problems because applications
     shouldn't be using these directly and any that are will need to rethink
     anyway as the X9.31 PRNG is now deprecated by FIPS 140-2
     [Steve Henson]

  *) Extensive self tests and health checking required by SP800-90 DRBG.
     Remove strength parameter from FIPS_drbg_instantiate and always
     instantiate at maximum supported strength.
     [Steve Henson]

  *) Add ECDH code to fips module and fips_ecdhvs for primitives only testing.
     [Steve Henson]

  *) New algorithm test program fips_dhvs to handle DH primitives only testing.
     [Steve Henson]

  *) New function DH_compute_key_padded() to compute a DH key and pad with
     leading zeroes if needed: this complies with SP800-56A et al.
     [Steve Henson]

  *) Initial implementation of SP800-90 DRBGs for Hash and CTR. Not used by
     anything, incomplete, subject to change and largely untested at present.
     [Steve Henson]

  *) Modify fipscanisteronly build option to only build the necessary object
     files by filtering FIPS_EX_OBJ through a perl script in crypto/Makefile.
     [Steve Henson]

  *) Add experimental option FIPSSYMS to give all symbols in
     fipscanister.o and FIPS or fips prefix. This will avoid
     conflicts with future versions of OpenSSL. Add perl script
     util/fipsas.pl to preprocess assembly language source files
     and rename any affected symbols.
     [Steve Henson]

  *) Add selftest checks and algorithm block of non-fips algorithms in
     FIPS mode. Remove DES2 from selftests.
     [Steve Henson]

  *) Add ECDSA code to fips module. Add tiny fips_ecdsa_check to just
     return internal method without any ENGINE dependencies. Add new
     tiny fips sign and verify functions.
     [Steve Henson]

  *) New build option no-ec2m to disable characteristic 2 code.
     [Steve Henson]

  *) New build option "fipscanisteronly". This only builds fipscanister.o
     and (currently) associated fips utilities. Uses the file Makefile.fips
     instead of Makefile.org as the prototype.
     [Steve Henson]

  *) Add some FIPS mode restrictions to GCM. Add internal IV generator.
     Update fips_gcmtest to use IV generator.
     [Steve Henson]

  *) Initial, experimental EVP support for AES-GCM. AAD can be input by
     setting output buffer to NULL. The *Final function must be
     called although it will not retrieve any additional data. The tag
     can be set or retrieved with a ctrl. The IV length is by default 12
     bytes (96 bits) but can be set to an alternative value. If the IV
     length exceeds the maximum IV length (currently 16 bytes) it cannot be
     set before the key.
     [Steve Henson]

  *) New flag in ciphers: EVP_CIPH_FLAG_CUSTOM_CIPHER. This means the
     underlying do_cipher function handles all cipher semantics itself
     including padding and finalisation. This is useful if (for example)
     an ENGINE cipher handles block padding itself. The behaviour of
     do_cipher is subtly changed if this flag is set: the return value
     is the number of characters written to the output buffer (zero is
     no longer an error code) or a negative error code. Also if the
     input buffer is NULL and length 0 finalisation should be performed.
     [Steve Henson]

  *) If a candidate issuer certificate is already part of the constructed
     path ignore it: new debug notification X509_V_ERR_PATH_LOOP for this case.
     [Steve Henson]

  *) Improve forward-security support: add functions

       void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx, int (*cb)(SSL *ssl, int is_forward_secure))
       void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl, int (*cb)(SSL *ssl, int is_forward_secure))

     for use by SSL/TLS servers; the callback function will be called whenever a
     new session is created, and gets to decide whether the session may be
     cached to make it resumable (return 0) or not (return 1).  (As by the
     SSL/TLS protocol specifications, the session_id sent by the server will be
     empty to indicate that the session is not resumable; also, the server will
     not generate RFC 4507 (RFC 5077) session tickets.)

     A simple reasonable callback implementation is to return is_forward_secure.
     This parameter will be set to 1 or 0 depending on the ciphersuite selected
     by the SSL/TLS server library, indicating whether it can provide forward
     security.
     [Emilia K�sper <emilia.kasper@esat.kuleuven.be> (Google)]

  *) New -verify_name option in command line utilities to set verification
     parameters by name.
     [Steve Henson]

  *) Initial CMAC implementation. WARNING: EXPERIMENTAL, API MAY CHANGE.
     Add CMAC pkey methods.
     [Steve Henson]

  *) Experimental renegotiation in s_server -www mode. If the client
     browses /reneg connection is renegotiated. If /renegcert it is
     renegotiated requesting a certificate.
     [Steve Henson]

  *) Add an "external" session cache for debugging purposes to s_server. This
     should help trace issues which normally are only apparent in deployed
     multi-process servers.
     [Steve Henson]

  *) Extensive audit of libcrypto with DEBUG_UNUSED. Fix many cases where
     return value is ignored. NB. The functions RAND_add(), RAND_seed(),
     BIO_set_cipher() and some obscure PEM functions were changed so they
     can now return an error. The RAND changes required a change to the
     RAND_METHOD structure.
     [Steve Henson]

  *) New macro __owur for "OpenSSL Warn Unused Result". This makes use of
     a gcc attribute to warn if the result of a function is ignored. This
     is enable if DEBUG_UNUSED is set. Add to several functions in evp.h
     whose return value is often ignored.
     [Steve Henson]