חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (18.03.15) - גרסה חדשה: Roundcube 1.1.1

(18.03.15) - גרסה חדשה: Roundcube 1.1.1

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://roundcube.net/download
http://trac.roundcube.net/wiki/Changelog

מה חדש:
•ACL: Allow other plugins to adjust the list of permissions and groups to edit 
•Add possibility to print contact information (of a single contact)
•Add possibility to configure max_allowed_packet value for all database engines (#1490283)
•Improved handling of storage errors after message is sent
•Update to TinyMCE 4.1.9
•Unified request* event arguments handling, added support for _unlock and _action parameters
•Security: Generate random hash for the per-user local storage prefix (#1490279)
•Fix refreshing of drafts list when sending a message which was saved in meantime (#1490238)
•Fix saving/sending emoticon images when assets_dir is set
•Fix PHP fatal error when visiting Vacation interface and there's no sieve script yet (#1490292)
•Fix setting max packet size for DB caches and check packet size also in shared cache
•Fix needless security warning on BMP attachments display (#1490282)
•Fix handling of some improper constructs in format=flowed text as per the RFC3676[4.5] (#1490284)
•Fix performance of rcube_db_mysql::get_variable()
•Fix missing or not up-to-date CATEGORIES entry in vCard export (#1490277)
•Fix fatal errors on systems without mbstring extension or mb_regex_encoding() function (#1490280)
•Fix cursor position on reply below the quote in HTML mode (#1490263)
•Fix so "over quota" errors are displayed also in message compose page
•Fix duplicate entries supression in autocomplete result (#1490290)
•Fix "Non-static method PEAR::isError() should not be called statically" errors (#1490281)
•Fix parsing invalid HTML messages with BOM after <!DOCTYPE> (#1490291)
•Fix duplicate entry on timezones list in rcube_config::timezone_name_from_abbr() (#1490293)
•Fix so localized folder name is displayed in multi-folder search result (#1490243)
•Fix javascript error after creating a folder which is a subfolder of another one (#1490297)
•Fix bug where subject of sent/saved message was removed if mbstring wasn't installed (#1490295)
•Fix missing vcard_attachment icon on messages list (#1490303)
•Fix storing signatures with big images in MySQL database (#1490306)
•Fix Opera browser detection in javascript (#1490307)
•Fix so search filter, scope and fields are reset on folder change
•Fix rows count when messages search fails (#1490266)
•Fix bug where spellchecking in HTML editor do not work after switching editor type more than once (#1490311)
•Fix bug where TinyMCE area height was too small on slow network connection (#1490310)
•Fix backtick character handling in sql queries (#1490312)
•Fix redirect URL for attachments loaded in an iframe when behind a proxy (#1490191)
•Fix menu container references to point to the actual <ul> element (#1490313)
•Fix javascripts errors in IE8 - lack of Event.which, focusing a hidden element (#1490318)