חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (09.05.15) - גרסה חדשה: Dovecot v2.2.17

(09.05.15) - גרסה חדשה: Dovecot v2.2.17

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://www.dovecot.org/doc/NEWS-2.2
http://dovecot.org/list/dovecot-news/2015-May.txt

להורדה:
http://dovecot.org/releases/2.2/rc/dove ... rc1.tar.gz
http://dovecot.org/releases/2.2/rc/dove ... tar.gz.sig

מה חדש:
Quite a lot of changes, so here's a release candidate first. If no problems are reported I'll make v2.2.17 release early next week. Please test especially non-Linux systems as there are some larger configure/Makefile changes done since v2.2.16.

   * Dovecot no longer checks or warns if a mountpoint is removed. This
     was causing more trouble than it was worth. Make sure that all the
     mountpoints that Dovecot accesses aren't writable by mail processes
     when they're unmounted.
   * dict server wasn't properly escaping/unescaping data. Fixing this
     broke backwards compatibility with data that contains line feeds.
     This hopefully affects only very few installations. If you're using
     dict to save multiline data (Sieve scripts to SQL), you may be
     affected.
   * imap: SPECIAL-USE capability is no longer advertised if there are
     no special_use flags specified for any mailboxes.

   + lmtp: Added lmtp_hdr_delivery_address setting to specify whether
     to include email address in Delivered-To: and Received: headers.
   + Added initial version of full text search library, which includes
     language-specific text normalization and filtering. This is still
     in development, but it's already possible to use for testing with
     fts-lucene and fts-solr.
   + lda, lmtp: deliver_log_format can now include %{delivery_time},
     which expands to how many milliseconds it took to deliver the mail.
     With LMTP %{session_time} also expands to how many milliseconds the
     LMTP session took, not including the delivery time.
   + lmtp proxy: Mail delivery logging includes timing information.
   + imap: Most IMAP commands now include in the tagged reply how many
     milliseconds it took to run the command (not counting the time spent
     on waiting for the IMAP client to read/write data).
   + director: Implemented director_proxy_maybe passdb extra field to
     be able to run director and backend in the same Dovecot instance.
     (LMTP doesn't support mixed proxy/non-proxy destinations currently.)
   + doveadm: Added -F <file> parameter to read a list of users from the
     given file and run the command for all the users. This is similar to
     -A parameter reading the list of users from userdb lookup.
   - auth: If auth_master_user_separator was set, auth process could be
     crashed by trying to log in with empty master username.
   - imap-login, pop3-login: Fixed crash on handshake failures with new
     OpenSSL versions (v1.0.2) when SSLv3 was disabled.
   - auth: If one passdb fails allow_nets check, it shouldn't have failed
     all the other passdb checks later on.
   - imap: Server METADATA couldn't be accessed
   - imapc: Fixed \Muted label handling in gmail-migration.
   - imapc: Various bugfixes and improvements.
   - Trash plugin fixes by Alexei Gradinari
   - mbox: Fixed crash/corruption in some situations when the first mail
     was expunged.