חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (02.10.15) - גרסה חדשה: Dovecot v2.2.19

(02.10.15) - גרסה חדשה: Dovecot v2.2.19

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


לפרטים נוספים:
http://www.dovecot.org/doc/NEWS-2.2

מה חדש:

* pop3_deleted_flag has been broken since v2.2.10. Using it would
     cause buffer overflows, which could be exploitable. However, this
     bug would have become visible quite soon after users had deleted
     some POP3 mails, because the pop3 processes would have started
     crashing all the time even in normal use.
   * "doveadm director flush" command has a changed meaning now:
     It safely moves users to their wanted backends, instead of simply
     forgetting the mapping entirely and leaving the existing connections
     untouched. Use -F parameter to get the original unsafe behavior.

   + Added imap-hibernate processes (see imap_hibernate_timeout setting).
     IDLEing IMAP connections can be hibernated, which saves memory.
   + Optimized tracking mailboxes' vsizes (= sum of all messages' sizes).
     If mailbox_list_index=yes, it's also stored in there. This makes it
     very efficient to look up vsizes for all mailboxes.
   + Added a quota "count" backend, which uses the mailbox vsizes to get
     the current quota usage. It requires using the new quota_vsizes=yes
     setting, which tracks the messages' "virtual sizes" rather than
     "physical sizes". Their distiction is minor and mostly irrelevant
     nowadays (if mail sizes should be counted with LF or CRLF newlines).
   + "doveadm director up/down" commands added. The monitoring script
     should be using these commands instead of changing the vhost count.
     This allows admin to manually disable a server by changing the vhost 
     count to 0 without the monitoring script changing it back.
   + Added support for HAProxy protocol: http://wiki2.dovecot.org/HAProxy
   + Added push-notification plugin framework, which can be used to
     easily implement push notifications to various backends. Implemented
     "ox" backend for notifying Open-Xchange via HTTP/json.
   + imap_logout_format supports more variables now, e.g. number of
     deleted messages.
   + pop3: Added pop3_delete_type setting (related to pop3_deleted_flag).
   + plugin { fts_enforced=yes } setting now fails body searches unless
     it can be done via the full text search engine.
   + Added %{passdb:*} and %{userdb:*} variables to various places
   + auth: Added ":protected" suffix for passdb and userdb fields. If
     used, the field doesn't overwrite an existing field.
   + IMAP/POP3 proxy: If a backend server dies, avoid client reconnection
     spikes by slowly disconnecting clients over time. This is enabled by
     setting login_proxy_max_disconnect_delay=secs passdb extra field.
   + imap: Added new read-only METADATA entries: /private/specialuse,
     /shared/comment, /shared/admin
   + imap: If client disconnects in the middle of a command, log how long
     the command had been running.
   - mdbox: Rebuilding could have caused message's reference count to
     overflow the 16bit number in some situations, causing problems when
     trying to expunge the duplicates.
   - Various search fixes (fts, solr, tika, lib-charset, indexer)
   - Various virtual plugin fixes
   - Various fixes and optimizations to dsync, imapc and pop3-migration
   - imap: Various RFC compliancy and crash fixes to NOTIFY