חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (21.02.16) - גרסה חדשה: Directadmin 1.50

(21.02.16) - גרסה חדשה: Directadmin 1.50

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://www.directadmin.com/versions.php?version=1.500000

מה חדש:

Checkbox to restore SPF TXT from backup, or use local value (SKINS)	[feature]
backup_save_pre.sh Admin/Reseller backups	[feature]
Admin Level restores to override domain limits	[feature]
user_modify_pre.sh	[feature]
reseller_modify_pre.sh and reseller_modify_post.sh	[feature]
BFM: Speed improvement on reading show_blocked_ips.sh	[feature]
Global custom include templates for apache/nginx (SKINS)	[feature]
Database: Ability to restore with SUPER privileges at Admin Level	[feature]
autoresponder_set_pre.sh, autoresponder_set_post.sh	[feature]
Let's Encrypt automated free SSL certificate installs (SKINS)(LANG)	[feature]
lsphp add php version to hander name (TEMPLATES)	[feature]
New template for easier branding (TEMPLATES)	[feature]
Allow header X-Forwarded-For header for proxy or load balancers	[feature]
Ability to script/send your own custom notifications to the Admin Message System	[feature]
Per-User user.conf override for show_db_usage	[feature]
RoundCube is the new default /webmail client	[feature]
Backup: direct_imap_backup for direct inclusion of imap folder into tar.gz	[feature]
per-user commands.allow & commands.deny in backup/restore	[feature]
FTPS curl to create any missing directories with upload	[bugfix]
bugfix forwarder_delete_post.sh	[bugfix]
Timing issue on cert/key verification	[bugfix]
Allow DH & EC ciphers	[bugfix]
MariaDB 10.1 needs CREATE USER before GRANT on restore	[bugfix]
ftp_upload if missing bc, use expr	[bugfix]
hostname.sh better removal of old hostname	[bugfix]
DNSSEC: Auto-resign wasn't updating serial of master zone	[bugfix]
SECURITY(low): removed localhost A and AAAA records	[bugfix]
Not restoring sub-domains if Domains Directory excluded from backup	[bugfix]
Ensure permission/ownership on blocked_script_paths and blocked_authenticated_users	[bugfix]
Debian 8 64-bit: Chaning DA binaries to dynamic	[bugfix]
Leftover files in /home/tmp/admin.1234/user on failed backups	[bugfix]
user_virtual_host.conf wasn't being added for !mod_ruid2 + mod_php	[bugfix]
Nginx cert/ca .combined files to ensure a newline between certs	[bugfix]
display of email sends re-using old value	[bugfix]
better checking to skip bandwidth for locally uploaded ftp backup files	[bugfix]
CMD_MX_CONTROL better MX value filtering	[bugfix]
Ability to type in Username or Email for BFM skip list	[bugfix]