חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (01.07.16) - גרסה חדשה: Dovecot v2.2.25

(01.07.16) - גרסה חדשה: Dovecot v2.2.25

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


להורדה:
http://dovecot.org/releases/2.2/dovecot-2.2.25.tar.gz
http://dovecot.org/releases/2.2/dovecot-2.2.25.tar.gz.sig

מה חדש:

Some minor fixes and (mainly logging) improvements since rc1.* lmtp: Start tracking lmtp_user_concurrency_limit and reject alreadyat RCPT TO stage. This avoids MTA unnecessarily completing DATA onlyto get an error.* doveadm: Previously only mail settings were read from protocoldoveadm { .. } section. Now all settings are.+ quota: Added quota_over_flag_lazy_check setting. It avoids checkingquota_over_flag always at startup. Instead it's checked only whenquota is being read for some other purpose.+ auth: Added a new auth policy service:http://wiki2.dovecot.org/Authentication/Policy+ auth: Added PBKDF2 password scheme+ auth: Added %{auth_user}, %{auth_username} and %{auth_domain}+ auth: Added ":remove" suffix to extra field names to remove them.+ auth: Added "delay_until=[+]" passdbextra field. The auth will wait until  and optionally somerandomness and then return success.+ dict proxy: Added idle_msecs= parameter. Support async operations.+ Performance improvements for handling large mailboxes.+ Added lib-dcrypt API for providing cryptographic functions.+ Added "doveadm mailbox update" command+ imap commands' output now includes timing spent on the "syncing"stage if it's larger than 0.+ cassandra: Added metrics= to connect setting to output internalstatistics in JSON format every second to .+ doveadm mailbox delete: Added -e parameter to delete only emptymailboxes. Added --unsafe option to quickly delete a mailbox,bypassing lazy_expunge and quota plugins.+ doveadm user & auth cache flush are now available via doveadm-server.+ doveadm service stop  will stop specified services whileleaving the rest of Dovecot running.+ quota optimization: Avoid reading mail sizes for backends whichdon't need them (count, fs, dirsize)+ Added mailbox { autoexpunge_max_mails= } setting.+ Added welcome plugin: http://wiki2.dovecot.org/Plugins/Welcome+ fts: Added fts_autoindex_exclude setting.- v2.2.24's MIME parser was assert-crashing on mails having truncatedMIME headers.- auth: With multiple userdbs the final success/failure result wasn'talways correct. The last userdb's result was always used.- doveadm backup was sometimes deleting entire mailboxes unnecessarily.- doveadm: Command -parameters weren't being sent to doveadm-server.- If dovecot.index read failed e.g. because mmap() reached VSZ limit,an empty index could have been opened instead, corrupting themailbox state.- imapc: Fixed EXPUNGE handling when imapc_features didn't have modseq.- lazy-expunge: Fixed a crash when copying failed. Various other fixes.- fts-lucene: Fixed crash on index rescan.- auth_stats=yes produced broken output- dict-ldap: Various fixes- dict-sql: NULL values crashed. Now they're treated as "not found".