חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (09.02.17) - גרסה חדשה: Directadmin 1.51

(09.02.17) - גרסה חדשה: Directadmin 1.51

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
https://www.directadmin.com/versions.php?version=1.510000

מה חדש:

Backup/Restore mysql charasets

feature 
LetsEncrypt: disable auto-renew (SKINS)(LANG)

feature 
skin.conf (SKINS)

feature 
commands_force_deny to override allowed/deny commands

feature 
CustomBuild to manage letsencrypt.sh

feature 
CMD_AJAX_SEARCH json

feature 
php_fpm_restarts to override reload/graceful

feature 
CMD_FILE_MANAGER action=json_dirs action=json_files action=json_all

feature 
json output for CMD_FILE_MANAGER

feature 
CMD_API_DB_USER list Users for all databases

feature 
CustomBuild and DA to add linked IPs to httpd-vhosts.conf and nginx-vhosts.conf

feature 
CMD_FILE_MANAGER div to have icons

feature 
SNI for per-domain Dovecot SSL certificates (BETA)

feature 
zip_bin unzip_bin to allow zip/unzip binary override

feature 
FileManager recursive filename/folder search

feature 
difficult_password.php can be translated (LANG)

feature 
dnssec.sh to use RSASHA256

feature 
Ability to disable reload/HUP of apache/nginx after rotation

feature 
file_manager_upload_post.sh

feature 
ability to change favicon.ico

feature 
new "suspended" template directory for new Admin/Reseller accounts

feature 
database_user_password_change_pre.sh database_user_password_change_post.sh

feature 
Accountability for domain setting change

feature 
DNSSEC: automate adding subdomain's DS and NS records to parent zone

feature 
Max upload size to use larger type

feature 
Enable direct_imap_backup by default

feature 
CMD_API_SUBDOMAIN?domain=all to show subdomains for all domains

feature 
json_out for CMD_TICKET_MANAGE

feature 
Append Path for Reseller Backups (SKINS)

feature 
CREATOR token in dns templates (eg: dns_a.conf)

feature 
edit_files.txt now requires root authentication to edit php.ini files

feature 
SpamAssassin whitelist wildcards added to filter

bugfix 
Dovecot logging format update

bugfix 
directadmin_imap_backup without domains directory throws error

bugfix 
Two-Step auth cannot have spaces in "name=" for issuer

bugfix 
backup_crons.list now url encoded

bugfix 
Automatically detected and set Filemanager timezone

bugfix 
rename_username.sh to dump/restore databases

bugfix 
ftp_list.php support ftp output with fewer fields

bugfix 
output change for: "The request you've made cannot be executed because it does not exist in your authority level"

bugfix 
Filemanager to support 'multiple' file[] types

bugfix 
max user quota over 2TB

bugfix 
nginx_redirect.conf template not to add location / for blank REDIRECT_PATH

bugfix 
Change to use use killall when removing User

bugfix 
preloaded .htaccess RedirectMatch being inserted into nginx.conf

bugfix 
tickets.list read efficiency

bugfix 
login.log missing some cases

bugfix 
nginx_redirect.conf template to end with (/|$) instead of / (TEMPLATE)

bugfix 
check_subdomain_owner didn't allow subdomains on your own pointer

bugfix 
Remove bad cron from list if crontab errored during addition

bugfix 
ensure awstats links are owned by root

bugfix 
Filtering on CMD_SELECT_USERS

bugfix 
session security improvements (SECURITY)

bugfix 
reload dns on monthly dnssec sign

bugfix 
Create login key through login-as with login key

bugfix 
ftp_list.php ftps required double leading forward slash

bugfix 
Awstats to run as User (SECURITY) * will increase User disk usage *