חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים | עדכוני תוכנות ואפליקציות - (31.07.12) - גרסה חדשה: ProFTPD 1.3.4b

(31.07.12) - גרסה חדשה: ProFTPD 1.3.4b

עדכוני תוכנות ואפליקציות

חדשות, עדכונים, מדריכים ועזרים


פרטים נוספים:
http://proftpd.github.com/

מה חדש:

1.3.4b - Released 31-Jul-2012
 - Bug 3713 - mod_tls cannot be compiled using Openssl 0.9.6.
 - Bug 3714 - ftpwho/ftptop are not showing command arguments (e.g. downloaded
 file name).
 - Bug 3715 - MLSD/MLST fail when "DirFakeUser off" or "DirFakeGroup off" used.
 - Bug 3717 - proftpd fails to run with "Abort trap" error message.
 - Bug 3719 - LIST -R can loop endlessly if bad directory symlink exists.
 - Bug 3723 - mod_memcache segfault on server restart.
 - Bug 3724 - Unloading mod_quotatab causes segfault.
 - Bug 3682 - Configure does not detect libiconv under Gentoo FreeBSD.
 - Bug 3726 - mod_exec does not always capture stdout/stderr output from
 executed command.
 - Bug 3727 - mod_wrap2 causes unexpected LogFormat %u expansion for SFTP
 connections.
 - Bug 3729 - mod_ldap can segfault when LDAPUsers is used with no optional
 filters.
 - Bug 3728 - Build failure in wtmp.c on Gentoo/FreeBSD on sparc.
 - Bug 3734 - DirFakeUser/DirFakeGroup off with name causes SIGSEGV for
 MLSD/MLST commands.
 - Bug 3718 - ftptop fails to build on OpenSUSE.
 - Bug 3699 - ProFTPD crash on start up on Mac OSX Lion with NLS enabled.
 - Bug 3747 - Support option for displaying symlinks via MLSD using syntax
 preferred by FileZilla. The new FactsOptions directive can be used for
 this purpose.
 - Bug 3742 - Improper handling of self-signed certificate in client-sent cert
 list when "TLSVerifyClient on" is used.
 - Bug 3749 - Compile of src/netacl.c fails on Tru64 UNIX (OSF/1) due to
 conflict with system header.
 - Bug 3743 - Random stalls/segfaults seen when transferring large files
 via SFTP.
 - Bug 3752 - proftpd process exit status is zero for "Failed binding to
 address, port N: Address already in use" startup failure.
 - Bug 3751 - mod_ban does not close/reopen the BanLog/BanTable file descriptors
 on restart, causing a file descriptor leak.
 - Bug 3756 - mod_ctrls no longer listens on ControlsSocket after restart.
 - Bug 3748 - ProFTPD crashes when handling mod_gss authentication due to null
 pointer.
 - Bug 3761 - SSH2 key exchange fails if client sends certain SSH message before
 NEWKEYS.
 - Bug 3763 - Ensure that mod_sftp operates properly when OpenSSL FIPS mode is
 enabled.
 - Bug 3767 - mod_rewrite segfault when handling SITE CHGRP without a parameter.
 - Bug 3769 - Ensure that encoded strings are NUL-terminated.
 - Bug 3732 - AIX build error: undefined symbol: .alloca.
 - Bug 3780 - AIX gives "error setting listen fd IP_TOS: Invalid argument".
 - Bug 3787 - Read-only SFTP OPEN request permissions not properly ignored.
 - Bug 3740 - Overwrite permission denied when reloading multiple times and
 multiple virtualhost sections in proftpd.conf.
 - Bug 3791 - Invalid handling of SCP control messages fragmented over multiple
 SSH packets.
 - Bug 3794 - Cygwin build failure in lib/tpl.c due to wrong include of mman.h.
 - Bug 3795 - ProFTPD needs to use -pthread linker option if linking against
 OpenSSL with thread support.
 - Bug 3790 - Logfile timestamps change to GMT after MFMT command.
 - Bug 3798 - Downloading nonexistent file via SCP results in timeout rather
 than error.
 - Bug 3804 - ioctl(RPROTDIS) code no longer needed on Solaris 11.
 - Bug 3808 - Segfault in mod_tls when mod_tls_shmcache used.
 - Bug 3809 - Segfaults in mod_radius when configured with RadiusGroupInfo.