תיכנות ושפות צד שרת | HTML - טבלת ISO-8859-1

טבלת ISO-8859-1

HTML

תיכנות ושפות צד שרת


טבלת ISO-8859-1 מכילה 255 תווים אשר ב128 תווים הראשונים ישנם את כל תווי הASCII ובתווים 160-255 ישנם תווים אשר משמשים למדינות במערב אירופה ומספר תווים מיוחדים.

טבלת תווים שמורים בHTML:

תוקוד כמספרקוד כשםתיאור
"""מרכאות
''' (לא עובד בדפדפן IE)גרש
&&&תו חיבור
<&#60;&lt;תו קטן מ
>&#62;&gt;תו גדול מ

 

טבלת ISO 8859-1 (סמלים):

תוקוד מספרקוד כשםתיאור
 &#160;&nbsp;non-breaking space
¡&#161;&iexcl;inverted exclamation mark
¢&#162;&cent;cent
£&#163;&pound;pound
¤&#164;&curren;currency
¥&#165;&yen;yen
¦&#166;&brvbar;broken vertical bar
§&#167;&sect;section
¨&#168;&uml;spacing diaeresis
©&#169;&copy;copyright
ª&#170;&ordf;feminine ordinal indicator
«&#171;&laquo;angle quotation mark (left)
¬&#172;&not;negation
­&#173;&shy;soft hyphen
®&#174;&reg;registered trademark
¯&#175;&macr;spacing macron
°&#176;&deg;degree
±&#177;&plusmn;plus-or-minus
²&#178;&sup2;superscript 2
³&#179;&sup3;superscript 3
´&#180;&acute;spacing acute
µ&#181;&micro;micro
&#182;&para;paragraph
·&#183;&middot;middle dot
¸&#184;&cedil;spacing cedilla
¹&#185;&sup1;superscript 1
º&#186;&ordm;masculine ordinal indicator
»&#187;&raquo;angle quotation mark (right)
¼&#188;&frac14;fraction 1/4
½&#189;&frac12;fraction 1/2
¾&#190;&frac34;fraction 3/4
¿&#191;&iquest;inverted question mark
×&#215;&times;multiplication
÷&#247;&divide;division

 

טבלת ISO 8859-1 (תווים):

תוקוד כמספרקוד כשםתיאור
À&#192;&Agrave;capital a, grave accent
Á&#193;&Aacute;capital a, acute accent
Â&#194;&Acirc;capital a, circumflex accent
Ã&#195;&Atilde;capital a, tilde
Ä&#196;&Auml;capital a, umlaut mark
Å&#197;&Aring;capital a, ring
Æ&#198;&AElig;capital ae
Ç&#199;&Ccedil;capital c, cedilla
È&#200;&Egrave;capital e, grave accent
É&#201;&Eacute;capital e, acute accent
Ê&#202;&Ecirc;capital e, circumflex accent
Ë&#203;&Euml;capital e, umlaut mark
Ì&#204;&Igrave;capital i, grave accent
Í&#205;&Iacute;capital i, acute accent
Î&#206;&Icirc;capital i, circumflex accent
Ï&#207;&Iuml;capital i, umlaut mark
Ð&#208;&ETH;capital eth, Icelandic
Ñ&#209;&Ntilde;capital n, tilde
Ò&#210;&Ograve;capital o, grave accent
Ó&#211;&Oacute;capital o, acute accent
Ô&#212;&Ocirc;capital o, circumflex accent
Õ&#213;&Otilde;capital o, tilde
Ö&#214;&Ouml;capital o, umlaut mark
Ø&#216;&Oslash;capital o, slash
Ù&#217;&Ugrave;capital u, grave accent
Ú&#218;&Uacute;capital u, acute accent
Û&#219;&Ucirc;capital u, circumflex accent
Ü&#220;&Uuml;capital u, umlaut mark
Ý&#221;&Yacute;capital y, acute accent
Þ&#222;&THORN;capital THORN, Icelandic
ß&#223;&szlig;small sharp s, German
à&#224;&agrave;small a, grave accent
á&#225;&aacute;small a, acute accent
â&#226;&acirc;small a, circumflex accent
ã&#227;&atilde;small a, tilde
ä&#228;&auml;small a, umlaut mark
å&#229;&aring;small a, ring
æ&#230;&aelig;small ae
ç&#231;&ccedil;small c, cedilla
è&#232;&egrave;small e, grave accent
é&#233;&eacute;small e, acute accent
ê&#234;&ecirc;small e, circumflex accent
ë&#235;&euml;small e, umlaut mark
ì&#236;&igrave;small i, grave accent
í&#237;&iacute;small i, acute accent
î&#238;&icirc;small i, circumflex accent
ï&#239;&iuml;small i, umlaut mark
ð&#240;&eth;small eth, Icelandic
ñ&#241;&ntilde;small n, tilde
ò&#242;&ograve;small o, grave accent
ó&#243;&oacute;small o, acute accent
ô&#244;&ocirc;small o, circumflex accent
õ&#245;&otilde;small o, tilde
ö&#246;&ouml;small o, umlaut mark
ø&#248;&oslash;small o, slash
ù&#249;&ugrave;small u, grave accent
ú&#250;&uacute;small u, acute accent
û&#251;&ucirc;small u, circumflex accent
ü&#252;&uuml;small u, umlaut mark
ý&#253;&yacute;small y, acute accent
þ&#254;&thorn;small thorn, Icelandic
ÿ&#255;&yuml;small y, umlaut mark